Show more Show less

35322

POVIJESNI ATLAS GRADOVA - VARAŽDIN

26,54
23,89
Lowest price in last 30 days: 21,24 
not available
ISBN ISBN: 953-666-43-0
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2009

About the book POVIJESNI ATLAS GRADOVA - VARAŽDIN

Projekt "Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova" jedan je od projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske sa sjedištem u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se bavi prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora, želja nam je unaprijediti dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova i skrenuti pažnju znanstvene i stručne javnosti na važnost kartografskih izvora kao izvora za hrvatsku povijest.
Ovaj se Projekt temelji na iskustvima sličnih projekata Njemačke, Austrije, Češke, Francuske, Poljske, Belgije, Velike Britanije i Irske. Sadržajem i koncepcijom uklapa se u međunarodni projekt komparativne studije europskih gradova koji podržava Commission Internationale pour l’histoire des Villes. Povijesni atlas gradova zamišljen je kao zbirka planova i karata hrvatskih gradova čiji je svaki svezak posvećen jednom gradu. Kao i svaki atlas, sastojat će se od kartografskog i tekstualnog dijela. Kartografski dio sadržavat će kvalitetne i dobro čitljive reprodukcije karata i planova izabranih gradova. Na taj će se način po prvi put na jednom mjestu naći svi relevantni kartografski izvori za povijest jednog grada. Objavljivanje kvalitetnih reprodukcija pridonijet će i zaštiti originalnih kartografskih izvora koji se čestim korištenjem i pojedinačnim snimanjima nepovratno oštećuju. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućit će nove spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova, kao i sagledavanje njihovog razvoja u europskom kontekstu. Gradovi su izabrani po principu case study. Izabrani su karakteristični historijsko-geografski modeli gradova, birajući među njima one slabije kartografski i ekohistorijski istražene. Svaki svezak predstavit će razvoj odabranog grada u povijesnom, urbanističkom, gospodarskom, demografskom, političkom i kulturnom kontekstu, primjenjujući pri tome interdisciplinarni pristup. Projekt se realizira u suradnji s državnim arhivima i muzejskim ustanovama Republike Hrvatske.

About the book - POVIJESNI ATLAS GRADOVA - VARAŽDIN

I. PRIRODNOGEOGRAFSKI UVJETI RAZVOJA GRADA VARAŽDINA
Položaj
Osobine reljefa
Hidrografski odnosi
Obilježja klime
Tlo
Osobine krajobraza
Mineralne sirovine

II. VARAŽDINSKI KRAJ OD NAJSTARIJIH TRAGOVA NASELJAVANJA DO PRVOG SPOMENA GRADA: ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA (Marina Šimek)
Dokazi najstarije naseljenosti
Život tijekom bakrenog i ranog brončanog doba
Srednje brončano doba
Arheološki nalazi kasnog brončanog doba
Starije željezno doba varaždinskog kraja
Tragovi mlađeg željeznog doba
Antičko naslijeđe
Srednji vijek na varaždinskom području

III. URBANI RAZVOJ I PROSTORNA ORGANIZACIJA SREDNJOVJEKOVNOG VARAŽDINA
Povijesni kontekst nastanka grada Varaždina
Prve vijesti o gradu – Varaždin u važnijim srednjovjekovnim ispravama
Razvoj centralnih funkcija grada
Topografija srednjovjekovnog Varaždina

IV. RAZVOJ I IZGRADNJA VARAŽDINA OD 16. STOLJEĆA DO DANAŠNJIH DANA
Varaždin u borbi za povijesnu opstojnost Hrvatskog Kraljevstva
Modernizacija varaždinske utvrde - Varaždin kao vrata Štajerske na planu Daniela Specklina iz 1578.
Varaždin nakon Žitvanskog mira na veduti Johannesa Ledentua iz 1639. godine
Stanje varaždinskih utvrda na planovima Martina Stiera iz 1657. godine
Urbanistički i kulturni procvat grada Varaždina na Donatovom planu iz 1672.
Feudalna utvrda i njezini odnosi s gradom na planu nepoznatog autora nastalom oko 1715. godine - Varaždin u ozračju priprema za novi habsburško-osmanski rat
Varaždin i njegovi zvonici na vedutama Antuna Weissa (1729) i Sigismunda Koppa (1732)
Slobodni i kraljevski Varaždin kao glavni grad Hrvatske u kartografskim djelima A. L. Kneidingera iz 1765./1766. godine
Susret urbanog i ruralnog na Knedingerovoj karti gradskog teritorija iz 1765. godine
Zemljišno-vlasnički odnosi u gradu i oko njega na Kneidingerovom planu nastalom oko 1766.
Zlatno doba baroknog Varaždina na planu Leopolda Kneidingera iz 1766. godine
Vojni posjedi i raskošne varaždinske palače na Storckovom planu iz 1767. godine -posljednja slika Varaždina prije katastrofalnog požara
Razgraničenje feudalnog i gradskog zemljišta oko utvrde na planu Johanna Vottera iz 1770. godine
Katastrofalni požar 1776. godine i njegove teške posljedice
Obnova grada nakon požara i gradnja prvog mosta preko Drave na jozefinskoj topografskoj karti iz 1784. godine
Pripreme za početak planskog rušenja bedema u projektu Ignaca Beyschlaga (1802-1807)
Varaždin uoči rušenja stoljetnih bedema na planu Ignaca Beyschlaga iz 1807.  godine
Grad Varaždin u napoleonsko doba na topografskoj karti iz 1813. godine
Parcelacija grabišta  u projektima Josipa Erdélyja (1812-1818)
Početak urbanizacije nekadašnjih grabišta na planu Josepha Podhradczkog iz 1823.
Varaždin u vrijeme ilirskog preporoda - urbanistička i komunalna preobrazba grada na planu Franje Karbe nastalom oko 1840. godine
U vrtlogu revolucionarnih događanja 1848/49. - Varaždin na planu Franje Plochela iz 1851. godine
Nerealizirani prijedlog parcelacije zemljanih bedema utvrde iz 1857. godine
Prema konačnom srastanju unutrašnjeg i vanjskog grada
U sklopu Austro-Ugarske Monarhije - Varaždin na vojnom planu iz 1894. godine
Početak industrijalizacije grada – nove smjernice urbanističkog razvoja Varaždina u Građevnom redu (1900) i Građevnom štatutu grada (1902)
Prva regulatorna osnova grada Varaždina i njezina dopuna (1904, 1909)
Mađuratno razdoblje - Varaždin kao industrijsko središte na katastarskom planu iz 1937. godine
Pokušaj donošenja nove regulatorne osnove grada (1940-1941) i projektiranje radničkog naselja (1941)
Varaždin u Drugom svjetskom ratu na planu Narodne zaštite iz 1943. godine
Poslijeratna obnova Varaždina i nove smjernice razvoja u Direktivnoj regulatornoj osnovi iz  1948. godine
Razvoj grada tijekom 50-ih i donošenje Generalnog urbanističkog plana 1959. godine
Prijelomne 60-e i 70-e godine - početak regulacije Drave i daljnja prostorna ekspanzija grada
Stagnantne osamdesete – Varaždin i okolica u procesima suburbanizacije na planu iz 1987.
Varaždin danas - grad za novo tisućljeće

V. GRADITELJSKA BAŠTINA VARAŽDINA (Spomenka Težak, Miroslav Klemm)
Graditeljstvo srednjovjekovnog Varaždina - tragovima varaždinskog urbaniteta u razdoblju romanike i gotike
Gotičko-renesansna feudalna utvrda
Renesansni sjaj 16. stoljeća
Graditeljska baština 17. stoljeća
Naslijeđe 18. stoljeća
Graditeljstvo historicizma, moderne i suvremenog doba
Svetački kipovi u Varaždinu

VI. KARTOGRAFSKI IZVORI GRADA VARAŽDINA (reprodukcije karata i planova)

VII. BIBLIOGRAFSKI PODACI O KARTOGRAFSKIM IZVORIMA

VIII. BIBLIOGRAFIJA: arhivski izvori (fondovi i zbirke), objavljeni izvori, literatura

IX. SUMMARY

X. MJESNO KAZALO

ISBN
953-666-43-0
Binding
hard
Year of issue
2009
Number of pages
350
Format
31 x 15 cm

Same author products

-10%POVIJESNI ATLAS GRADOVA, I. svezak - BJELOVARAntikvarijat
17,92 19,91 
Lowest price in last 30 days:15,93 
-10%POVIJESNA GEOGRAFIJA KOSOVA
31,36 34,84 
Lowest price in last 30 days:27,87