Show more Show less

10370

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

6,64
5,97
Lowest price in last 30 days: 5,31 
not available
ISBN ISBN: 953-170-040-0
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 1997

About the book PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

U razdoblju od tiskanja pruog izdanja ovog priručnika u kolouozu 1995.. do 17. prosinca 1996. g., kad je pripremljen tekst drugog, izmijenjenog i dopunjenog izdanja priručnika, došlo je do izmjena i dopuna niza zakonskih propisa iz dijela priručnika koji se odnosi na ustauno uređenje i gospodarsko i jtnancijsko uređenje Republike Hr-uatske. Stoga su nouodoneseni zakoni te izmjene i dopune zakona obrađene na od-gouarajučem mjestu u priručniku.
Gradivo obrađeno u dijelu o upravnom postupku i upravnim sporovima te o uredskom poslovanju, kao i gradivo iz dijela o radnim odnosima u upravnim i drugim tijelima držaune vlastt te o ustrojstvu uprave nije mijenjano.

About the book - PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

Prvi dio USTAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
M. Vidaković Mukić
Uvod
I. Izvorišne osnove Ustava
II. Temeljne odredbe Ustava i njihova zakonska razrada
III. Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina
1. Zajedničke odredbe i njihova zakonska razrada
2. Osobne i političke slobode i prava
3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava
IV. Ustrojstvo državne vlasti
1. Sabor Republike Hrvatske - ustavna, zakonska i poslovnička određenja
2. Predsjednik Republike Hrvatske
3. Vlada Republike Hrvatske
4. Sudbena vlast
V. Ustavni sad Republike Hrvatske
VI. Ustrojstvo lokalne (mjesne) samouprave i uprave
VII. Međunarodni odnosi
1. Međunarodni ugovori
2. Udruživanje i odcjepljenje
VIII. Promjena Ustava
Drugi dio USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE
R. Mahović
L Uvod
II. Poslovi državne uprave
1. Neposredna provedba zakona i drugih propisa
2. Donošenje provedbenih propisa
3. Provedba upravnog nadzora
4. Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru
5. Drugi upravni i stručni poslovi
5.1. Praćenje stanja
5.2. Izrada nacrta prijedloga propisa i drugi stručni poslovi
III. Ustrojstvo državne uprave
1. Ministarstva
1.1. Državna ministarstva
1.2. Ministarstva
1.3. Ministar
1.4. Zamjenik ministra
1.5. Tajnik ministarstva
1.6. Pomoćnik ministra
1.7. Upravne organizacije u sastavu ministarstva
2. Državne upravne organizacije
2.1. Ravnatelj državne upravne organizacije
2.2. Pomoćnici ravnatelja državne upravne organizacije
3. Unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija
3.1. Unutarnje ustrojstvene jedinice
3.2. Kabinet ministra
3.3. Područne jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija
3.4. Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica
3.5. Stručni savjeti i grupe
4. Županijski i gradski uredi
4.1. Župan i gradonačelnik Grada Zagreba
4.2. Podžupan i zamjenici gradonačelnika Grada Zagreba
4.3. Županijski i gradski uredi i njihove ispostave
IV. Način planiranja poslova u tijelima državne uprave
V. Radno vrijeme i uredovni dani a tijelima državne uprave
VI. Obavljanje poslova državne uprave prenijetih jedinicama lokalne
samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
VII. Odnosi Vlade Republike Hrvatske prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, međusobni odnosi tijela državne uprave i njihovi odnosi prema jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
1. Odnosi Vlade Republike Hrvatske prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama
koje imaju javne ovlasti
2. Međusobni odnosi tijela državne uprave
3. Odnosi tijela državne uprave prema jedinicama lokalne samouprave i uprave, odnosno pravnim osobama koje
imaju javne ovlasti
VIII. Sredstva tijela državne uprave
IX. Odnosi tijela državne uprave i građana
Treći dio UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
M. Martinec
UPRAVNI POSTUPAK
Temeljni pojmovi upravnog postupka
I. Opći upravni postupak i posebni postupci
Osnovna načela upravnog postupka
II. Nadležnost
1. Službena osoba i izuzeće
2. Izuzeće službene osobe po prijedlogu službene osobe
3. Izuzeće službene osobe po prijedlogu stranke
4. Odlučivanje o izuzeću
III. Stranka
1. Zastupanje stranke
2. Privremeni zastupnik
3. Zajednički predstavnik
4. Punomoćnik
5. Punomoć
IV. Komuniciranje organa i stranaka
1. Podnesci
2. Pozivanje
3. Zapisnik
4. Razgledanje spisa i obavijesti o tijeku postupka
V. Dostava
1. Način dostave
2. Posredna dostava
3. Obvezatna osobna dostava
4. Posebni slučajevi dostave
5. Dostavnica
6. Greške u dostavi
VI. Rokovi
VII. Povraćaj u prijašnje stanje
VIII. Održavanje reda
IX. Troškovi postupka
1. Troškovi tijela i stranaka
2. Oslobođenje od plaćanja troškova
Prvostupanjski postupak
X. Pokretanje postupka i zahtjeui stranaka
1. Pokretanje postupka
2. Spajanje stvari u jedan postupak
3. Odustanak od zahtjeva
4. Nagodba
XI. Postupak do donošenja rješenja
1. Ispitni postupak
2. Skraćeni postupak
3. Posebni ispitni postupak
4. Prethodno pitanje
5. Usmena rasprava
6. Dokazivanje
7. Isprave
8. Svjedoci
9. Izjava stranke
10. Vještaci
11. Tumači
12. Uviđaj
13. Osiguranje dokaza
XII. Rješenje
1. Tijelo koje donosi rješenje
2. Oblik i sastavni dijelovi rješenja
3. Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
4. Rok za izdavanje rješenja
5. Ispravljanje grešaka u rješenju
XIII. Zaključak
Pravni lijekovi
XIV. Žalba
1. Pravo žalbe
2. Nadležnost tijela za rješavanje žalbi
3. Rok za žalbu
4. Sadržaj žalbe
5. Predavanje žalbe
6. Rad prvostupanjskog tijela o žalbi
7. Rješavanje drugostupanjskog tijela o žalbi
8. Žalba kad prvostupanjsko rješenje nije doneseno
9. Rok za donošenje rješenja o žalbi
10. Dostava drugostupanjskog rješenja
XV. Obnova postupka
1. Pokretanje obnove postupka
2. Rješavanje o obnovi postupka
XVI. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja
1. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom
2. Zahtjev za zaštitu zakonitosti
3. Poništavanje i ukidanje po pravu nadzora
4. Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke
5. Izvanredno ukidanje
6. Proglašavanje rješenja ništavim
7. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja
Izvršenje
1. Izvršenje nenovčanih obveza
2. Izvršenje zbog osiguranja
3. Privremeni zaključak o osiguranju
Provođenje zakona
UPRAVNI SPOR
Osnovni pojmovi
Upravni spor
Nadležnost i pravni lijekovi
Postupak
1. Postupak po tužbi
2. Postupak po zahtjevu za zaštitu zakonitosti
3. Ponavljanje postupka
V. Obvezatnost presuda
ČeLvrti dio UREDSKO POSLOVANJE
M. Martinec
I. Opći pojmovi
1. Uredsko poslovanje
2. Uredsko osoblje
3. Propisi uredskog poslovanja
II. Organizacija uredskog poslovanja
4. Pisarnica
5. Neki nazivi
6. Evidencije, kartoteke, uredske knjige
7. Načela uredskog poslovanja
III. Primanje, otvaranje i pregled akata
8. Otvaranje i pregled pošiljki
9. Postupak s aktima koji se moraju taksirati
10. Prijamni štambilj
11. Razvrstavanje i raspoređivanje akata
IV. Upisivanje akata
12. Struktura klasifikacijske oznake
13. Prijenos klasifikacijske oznake
14. Omot (košuljica)
15. Združivanje akata
16. Uvezivanje urudžbenog zapisnika odnosno upisnika predmeta
upravnog postupka
17. Povjerljivi i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik
18. Registar
V. Dostavljanje akata u rad
VI. Administratiuno-tehnička obrada akata
19. Prikupljanje podataka
20. Sastavni dijelovi akata
21. Izrada akata
22. Ostali postupci u vezi s obrađivanjem akata
23. Pripremanje akata za potpis
24. Vraćanje riješenih predmeta pisarnici
VII. Otpremanje akata
25. Dostavna knjiga za poštu
26. Kontrolnik poštarine
27. Dostavna knjiga za mjesto
VIII. Razvođenje akata u. urudžbenom zapisniku odnosno
upisniku predmeta upravnog postupka
IX. Rokovnik predmeta
X. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje
28. Postupak prije stavljanja u arhivu
29. Arhiviranje predmeta
30. Sređivanje i čuvanje predmeta u arhivi
31. Rukovanje predmetima slavljenim u arhivu
32. Arhivska knjiga
XI. Pečati, štambilji i žigovi
Peti dio
RADNOPRAVNI POLOŽAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA I RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U TIJELIMA
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Đ. Alanović-Bojović
Propisi kojima se ureduje radnopravni položaj državnih službenika i
namještenika, te zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
Načela uređivanja radnopravnog položaja državnih službenika i namještenika i
zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
Prijam u državnu službu
Zapošljavanje namještenika
Obveze i prava državnih službenika
Središnji popis državnih službenika
Odgovornost đržaumh službenica i namještenika
Odgovornost državnih službenika i namještenika za povrede
službene dužnosti
Kazne za povrede službene dužnosti
Postupak zbog povrede službene dužnosti i tijela za vođenje postupka
Udaljenje iz službe
Odgovornost državnih službenika i namještenika za štetu
Rodno vrijeme, odmori i odsustva
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Vježbenici
Državni stručni ispit
Stručno usavršavanje
Promjena struke i povratak u službu
Promjena struke
Povratak u službu
Premještaji
Stavljanje službenika na raspolaganje
Ocjena opće sposobnosti državnih službenika i namještenika
Prestanak službe i razrješenje od službe
Zvanja državnih službenika
Promicanje državnih, službenika
Ocjenjivanje
Redovno promaknuće
Izvanredno promaknuće
Posljedice negativne ocjene
Plaće državnih službenika i namještenika
Naknade i posebna davanja
Razvrstavanje državnih službenika i namještenika
Posebne odredbe o namještenicima
Nadzor nad primjenom propisa o radnopravnom položaju državnih službenika
i namještenika i zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave
Zaključne napomene
Šesti dio
GOSPODARSKO I FINANCIJSKO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
M. Vidaković Mukić
Uvod
I. Gospodarsko uređenje
II. Kreditno-monetarni i bankarski sustav
III. Porezni sustav
IV. Državni i lokalni proračun
V. Sredstva za rad tijela državne uprave

Publisher/s
ISBN
953-170-040-0
Binding
soft
Year of issue
1997
Number of pages
305
Format
24 x 15 cm

Bestsellers from same category

-10%O NEDAĆI BITI ROĐEN
11,83 13,14 
Lowest price in last 30 days:13,14 
-10%BOG NIJE VELIK - Kako religija zatruje sve što dotakne
15,53 17,25 
Lowest price in last 30 days:13,80 
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
17,80 19,78 
Lowest price in last 30 days:15,82 
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
17,80 19,78 
Lowest price in last 30 days:15,82 
-20%SIMULACIJA I ZBILJA
15,82 19,78 
Lowest price in last 30 days:19,78