Show more Show less

10370

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

6,66
6,00
not available
ISBN ISBN: 953-170-040-0
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 1997

About the book PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

U razdoblju od tiskanja pruog izdanja ovog priručnika u kolouozu 1995.. do 17. prosinca 1996. g., kad je pripremljen tekst drugog, izmijenjenog i dopunjenog izdanja priručnika, došlo je do izmjena i dopuna niza zakonskih propisa iz dijela priručnika koji se odnosi na ustauno uređenje i gospodarsko i jtnancijsko uređenje Republike Hr-uatske. Stoga su nouodoneseni zakoni te izmjene i dopune zakona obrađene na od-gouarajučem mjestu u priručniku.
Gradivo obrađeno u dijelu o upravnom postupku i upravnim sporovima te o uredskom poslovanju, kao i gradivo iz dijela o radnim odnosima u upravnim i drugim tijelima držaune vlastt te o ustrojstvu uprave nije mijenjano.

About the book - PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

Prvi dio USTAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
M. Vidaković Mukić
Uvod
I. Izvorišne osnove Ustava
II. Temeljne odredbe Ustava i njihova zakonska razrada
III. Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina
1. Zajedničke odredbe i njihova zakonska razrada
2. Osobne i političke slobode i prava
3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava
IV. Ustrojstvo državne vlasti
1. Sabor Republike Hrvatske - ustavna, zakonska i poslovnička određenja
2. Predsjednik Republike Hrvatske
3. Vlada Republike Hrvatske
4. Sudbena vlast
V. Ustavni sad Republike Hrvatske
VI. Ustrojstvo lokalne (mjesne) samouprave i uprave
VII. Međunarodni odnosi
1. Međunarodni ugovori
2. Udruživanje i odcjepljenje
VIII. Promjena Ustava
Drugi dio USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE
R. Mahović
L Uvod
II. Poslovi državne uprave
1. Neposredna provedba zakona i drugih propisa
2. Donošenje provedbenih propisa
3. Provedba upravnog nadzora
4. Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru
5. Drugi upravni i stručni poslovi
5.1. Praćenje stanja
5.2. Izrada nacrta prijedloga propisa i drugi stručni poslovi
III. Ustrojstvo državne uprave
1. Ministarstva
1.1. Državna ministarstva
1.2. Ministarstva
1.3. Ministar
1.4. Zamjenik ministra
1.5. Tajnik ministarstva
1.6. Pomoćnik ministra
1.7. Upravne organizacije u sastavu ministarstva
2. Državne upravne organizacije
2.1. Ravnatelj državne upravne organizacije
2.2. Pomoćnici ravnatelja državne upravne organizacije
3. Unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija
3.1. Unutarnje ustrojstvene jedinice
3.2. Kabinet ministra
3.3. Područne jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija
3.4. Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica
3.5. Stručni savjeti i grupe
4. Županijski i gradski uredi
4.1. Župan i gradonačelnik Grada Zagreba
4.2. Podžupan i zamjenici gradonačelnika Grada Zagreba
4.3. Županijski i gradski uredi i njihove ispostave
IV. Način planiranja poslova u tijelima državne uprave
V. Radno vrijeme i uredovni dani a tijelima državne uprave
VI. Obavljanje poslova državne uprave prenijetih jedinicama lokalne
samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
VII. Odnosi Vlade Republike Hrvatske prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, međusobni odnosi tijela državne uprave i njihovi odnosi prema jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
1. Odnosi Vlade Republike Hrvatske prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama
koje imaju javne ovlasti
2. Međusobni odnosi tijela državne uprave
3. Odnosi tijela državne uprave prema jedinicama lokalne samouprave i uprave, odnosno pravnim osobama koje
imaju javne ovlasti
VIII. Sredstva tijela državne uprave
IX. Odnosi tijela državne uprave i građana
Treći dio UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
M. Martinec
UPRAVNI POSTUPAK
Temeljni pojmovi upravnog postupka
I. Opći upravni postupak i posebni postupci
Osnovna načela upravnog postupka
II. Nadležnost
1. Službena osoba i izuzeće
2. Izuzeće službene osobe po prijedlogu službene osobe
3. Izuzeće službene osobe po prijedlogu stranke
4. Odlučivanje o izuzeću
III. Stranka
1. Zastupanje stranke
2. Privremeni zastupnik
3. Zajednički predstavnik
4. Punomoćnik
5. Punomoć
IV. Komuniciranje organa i stranaka
1. Podnesci
2. Pozivanje
3. Zapisnik
4. Razgledanje spisa i obavijesti o tijeku postupka
V. Dostava
1. Način dostave
2. Posredna dostava
3. Obvezatna osobna dostava
4. Posebni slučajevi dostave
5. Dostavnica
6. Greške u dostavi
VI. Rokovi
VII. Povraćaj u prijašnje stanje
VIII. Održavanje reda
IX. Troškovi postupka
1. Troškovi tijela i stranaka
2. Oslobođenje od plaćanja troškova
Prvostupanjski postupak
X. Pokretanje postupka i zahtjeui stranaka
1. Pokretanje postupka
2. Spajanje stvari u jedan postupak
3. Odustanak od zahtjeva
4. Nagodba
XI. Postupak do donošenja rješenja
1. Ispitni postupak
2. Skraćeni postupak
3. Posebni ispitni postupak
4. Prethodno pitanje
5. Usmena rasprava
6. Dokazivanje
7. Isprave
8. Svjedoci
9. Izjava stranke
10. Vještaci
11. Tumači
12. Uviđaj
13. Osiguranje dokaza
XII. Rješenje
1. Tijelo koje donosi rješenje
2. Oblik i sastavni dijelovi rješenja
3. Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
4. Rok za izdavanje rješenja
5. Ispravljanje grešaka u rješenju
XIII. Zaključak
Pravni lijekovi
XIV. Žalba
1. Pravo žalbe
2. Nadležnost tijela za rješavanje žalbi
3. Rok za žalbu
4. Sadržaj žalbe
5. Predavanje žalbe
6. Rad prvostupanjskog tijela o žalbi
7. Rješavanje drugostupanjskog tijela o žalbi
8. Žalba kad prvostupanjsko rješenje nije doneseno
9. Rok za donošenje rješenja o žalbi
10. Dostava drugostupanjskog rješenja
XV. Obnova postupka
1. Pokretanje obnove postupka
2. Rješavanje o obnovi postupka
XVI. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja
1. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom
2. Zahtjev za zaštitu zakonitosti
3. Poništavanje i ukidanje po pravu nadzora
4. Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke
5. Izvanredno ukidanje
6. Proglašavanje rješenja ništavim
7. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja
Izvršenje
1. Izvršenje nenovčanih obveza
2. Izvršenje zbog osiguranja
3. Privremeni zaključak o osiguranju
Provođenje zakona
UPRAVNI SPOR
Osnovni pojmovi
Upravni spor
Nadležnost i pravni lijekovi
Postupak
1. Postupak po tužbi
2. Postupak po zahtjevu za zaštitu zakonitosti
3. Ponavljanje postupka
V. Obvezatnost presuda
ČeLvrti dio UREDSKO POSLOVANJE
M. Martinec
I. Opći pojmovi
1. Uredsko poslovanje
2. Uredsko osoblje
3. Propisi uredskog poslovanja
II. Organizacija uredskog poslovanja
4. Pisarnica
5. Neki nazivi
6. Evidencije, kartoteke, uredske knjige
7. Načela uredskog poslovanja
III. Primanje, otvaranje i pregled akata
8. Otvaranje i pregled pošiljki
9. Postupak s aktima koji se moraju taksirati
10. Prijamni štambilj
11. Razvrstavanje i raspoređivanje akata
IV. Upisivanje akata
12. Struktura klasifikacijske oznake
13. Prijenos klasifikacijske oznake
14. Omot (košuljica)
15. Združivanje akata
16. Uvezivanje urudžbenog zapisnika odnosno upisnika predmeta
upravnog postupka
17. Povjerljivi i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik
18. Registar
V. Dostavljanje akata u rad
VI. Administratiuno-tehnička obrada akata
19. Prikupljanje podataka
20. Sastavni dijelovi akata
21. Izrada akata
22. Ostali postupci u vezi s obrađivanjem akata
23. Pripremanje akata za potpis
24. Vraćanje riješenih predmeta pisarnici
VII. Otpremanje akata
25. Dostavna knjiga za poštu
26. Kontrolnik poštarine
27. Dostavna knjiga za mjesto
VIII. Razvođenje akata u. urudžbenom zapisniku odnosno
upisniku predmeta upravnog postupka
IX. Rokovnik predmeta
X. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje
28. Postupak prije stavljanja u arhivu
29. Arhiviranje predmeta
30. Sređivanje i čuvanje predmeta u arhivi
31. Rukovanje predmetima slavljenim u arhivu
32. Arhivska knjiga
XI. Pečati, štambilji i žigovi
Peti dio
RADNOPRAVNI POLOŽAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA I RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U TIJELIMA
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Đ. Alanović-Bojović
Propisi kojima se ureduje radnopravni položaj državnih službenika i
namještenika, te zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
Načela uređivanja radnopravnog položaja državnih službenika i namještenika i
zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
Prijam u državnu službu
Zapošljavanje namještenika
Obveze i prava državnih službenika
Središnji popis državnih službenika
Odgovornost đržaumh službenica i namještenika
Odgovornost državnih službenika i namještenika za povrede
službene dužnosti
Kazne za povrede službene dužnosti
Postupak zbog povrede službene dužnosti i tijela za vođenje postupka
Udaljenje iz službe
Odgovornost državnih službenika i namještenika za štetu
Rodno vrijeme, odmori i odsustva
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Vježbenici
Državni stručni ispit
Stručno usavršavanje
Promjena struke i povratak u službu
Promjena struke
Povratak u službu
Premještaji
Stavljanje službenika na raspolaganje
Ocjena opće sposobnosti državnih službenika i namještenika
Prestanak službe i razrješenje od službe
Zvanja državnih službenika
Promicanje državnih, službenika
Ocjenjivanje
Redovno promaknuće
Izvanredno promaknuće
Posljedice negativne ocjene
Plaće državnih službenika i namještenika
Naknade i posebna davanja
Razvrstavanje državnih službenika i namještenika
Posebne odredbe o namještenicima
Nadzor nad primjenom propisa o radnopravnom položaju državnih službenika
i namještenika i zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave
Zaključne napomene
Šesti dio
GOSPODARSKO I FINANCIJSKO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
M. Vidaković Mukić
Uvod
I. Gospodarsko uređenje
II. Kreditno-monetarni i bankarski sustav
III. Porezni sustav
IV. Državni i lokalni proračun
V. Sredstva za rad tijela državne uprave

Publisher/s
ISBN
953-170-040-0
Binding
soft
Year of issue
1997
Number of pages
305
Format
24 x 15 cm

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.