Prikaži više Prikaži manje

163321

EKOLOGIJA ZAJEDNICA I EKOSUSTAVA

32,05 | 241,50 kn
dostupno
ISBN ISBN: 9789532124590
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2019

O knjizi EKOLOGIJA ZAJEDNICA I EKOSUSTAVA

Pred­met koji se ob­ra­đu­je u djelu je od iz­nim­ne va­žno­sti s ob­zi­rom da je ra­zu­mi­je­va­nje te­melj­nih na­če­la eko­lo­gi­je za­jed­ni­ca i eko­su­sta­va ključ­no za rje­ša­va­nje ši­ro­kog spek­tra prak­tič­nih pro­ble­ma u nizu di­sci­pli­na, u prvom redu u odr­ži­vom go­spo­da­re­nju živim re­sur­si­ma i kon­zer­va­cij­skoj bio­lo­gi­ji čije se stra­te­gi­je te­me­lje na broj­nim as­pek­ti­ma izu­ča­va­nja po­pu­la­ci­ja, za­jed­ni­ca i eko­su­sta­va. Za raz­li­ku od pri­je­vo­da ino­zem­nih djela, u ovom su radu pored naj­no­vi­jih svjet­skih spo­zna­ja s po­dru­čja eko­lo­gi­je ob­ra­đe­ne i spe­ci­fič­no­sti u ok­vi­ru ja­dran­skog eko­su­sta­va što sva­ka­ko pri­do­no­si bo­ljem ra­zu­mi­je­va­nju novih znan­st­ve­nih spo­zna­ja.

U knjizi se iznose temeljni koncepti bioloških zajednica i ekosustava kao i kratki povijesni pregled razvoja tih koncepata. Obrađuje se ekologija zajednica i ekologija ekosustava. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima iz područja biologije i ekologije mora i morskog ribarstva ali i studentima niza primijenjenih znanosti: šumarstva, poljoprivrede, agronomije i sličnih usmjerenja koja se bave zaštitom prirode. Upotpunjena je nizom jednostavnih i životnih primjera. (kgz)

Autor/i
ISBN
9789532124590
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2019
Broj stranica
352
Format
28 x 15 cm

Od istog autora

-20%EKOLOGIJA ZAJEDNICA I EKOSUSTAVAAntikvarijat
19,11  | 143,98 kn23,89  | 180,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:23,89  | 180,00 kn