Prikaži više Prikaži manje

165042

ELEMENTI LOGIKE U NASTAVI MATEMATIKE - Problemi i ekspozicije

22,30 | 168,00 kn
20,07 | 151,20 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 17,84  | 134,40 kn
dostupno
ISBN ISBN: 9789532123258
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2007

O knjizi ELEMENTI LOGIKE U NASTAVI MATEMATIKE - Problemi i ekspozicije

"Ovaj pri­ruč­nik na­mi­je­njen je na­stav­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma ma­te­ma­ti­ke u os­nov­noj i sred­njoj školi, u ost­va­ri­va­nju nji­ho­ve te­melj­ne za­da­će: raz­vo­ja in­te­lek­tual­nih spo­sob­no­sti i kul­tu­re mi­šlje­nja uče­ni­ka. Ele­men­te lo­gi­ke treba izu­ča­va­ti kao sa­stav­ni i neod­vo­ji­vi dio sa­dr­ža­ja pou­ča­va­nja ma­te­ma­ti­ke. Pro­ble­ma­ti­ka je ob­ra­đe­na u šest po­glav­lja: Iz­ja­ve i račun iz­ja­va; Pre­di­ka­ti i pre­di­kat­ni račun; Neka važna pra­vi­la zak­lju­či­va­nja; Ma­te­ma­ti­čka in­duk­ci­ja; Pro­blem­ska i heu­ri­sti­čka na­sta­va; Od Eu­kli­da do Lo­ba­čev­skog i dalje. Na kraju su do­da­ni pri­mje­ri i za­da­ci te mali rječ­nik poj­mo­va.
Au­to­ri su is­ku­sni sveu­či­li­šni i sred­njo­škol­ski pre­da­va­či s broj­nim ra­do­vi­ma s po­dru­čja ma­te­ma­ti­ke."

ISBN
9789532123258
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2007
Broj stranica
200
Format
24 x 15 cm

Od istog autora

-10%TESTOVI IZ MATEMATIKEAntikvarijat
4,78  | 36,01 kn5,31  | 40,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:4,25  | 32,00 kn