Prikaži više Prikaži manje

164593

ISELJENA HRVATSKA

83,62 | 630,00 kn
dostupno
ISBN ISBN: 953-212-195-1
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2005

O knjizi ISELJENA HRVATSKA

Ova bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na mo­no­gra­fi­ja pre­gled­no i cje­lo­vi­to pri­ka­zu­je ise­lja­va­nje Hr­va­ta ti­je­kom mi­nu­lih sto­lje­ća. Au­to­ri, uva­že­ni i re­no­mi­ra­ni znan­st­ve­ni­ci, prate ise­lja­va­nja još od 15. sto­lje­ća, ana­li­zi­ra­ju uz­ro­ke i okol­no­sti ise­lja­va­nja, pri­ka­zu­ju život u novoj do­mo­vi­ni iz raz­nih as­pe­ka­ta, od rada do kul­tur­nog stva­ra­la­št­va, te opi­su­ju veze s hr­vat­skom do­mo­vi­nom. Važno mje­sto zau­zi­ma i pri­kaz zna­če­nja koje su ise­lje­ni Hr­va­ti imali u stva­ra­nju su­ve­re­ne Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Mo­no­gra­fi­ja ot­kri­va niz novih i va­žnih spo­zna­ja o hr­vat­skoj di­ja­spo­ri i sa­dr­ži mno­štvo fo­to­gra­fi­ja, do­sa­da ne­po­zna­tih i neo­bjav­lje­nih, koje su po­je­di­ni ise­lje­ni­ci go­di­na­ma skup­lja­li i ve­li­ko­du­šno nam ih us­tu­pi­li.

Iz re­cen­zi­ja:

Vje­ru­jem da će ova knji­ga po­slu­ži­ti bo­ljem po­zna­va­nju hr­vat­ske di­ja­spo­re u re­do­vi­ma samih ise­lje­niak, ali što je jed­na­ko važno i do­ma­ćoj jav­nos ti u Hr­vat­skoj. Mo­no­gra­fi­ja će po­sta­ti ne­zao­bi­la­zno štivo za dalj­nje prou­ča­va­nje hr­vat­skog ise­lje­ni­št­va. (dr. sc. Ante Lau­šić)

Hr­vat­sko ise­lje­ni­štvo pru­ža­lo je uvi­jek po­li­ti­čku i go­spo­dar­sku pomoć svo­joj do­mo­vi­ni. Au­to­ri po­ka­zu­ju kako je hr­vat­ska dr­ža­vot­vor­na misao ču­va­na naj­vi­še up­ra­vo u iz­van­do­mo­vin­skoj Hr­vat­skoj. (prof. dr. sc. Hr­vo­je Mat­ko­vić)

ISBN
953-212-195-1
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2005
Broj stranica
504
Format
29 x 15 cm

Od istog autora

-20%HRVATI U ŽIVOTU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVAAntikvarijat
5,31  | 39,98 kn6,64  | 50,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:5,98  | 45,03 kn
-20%NAČELO VUKOVAR - Bilješke za imaginarnu povijest vukovarske HrvatskeAntikvarijat
5,31  | 39,98 kn6,64  | 50,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:5,98  | 45,03 kn
-20%IZ DALMACIJE U NOVI ZELANDAntikvarijat
5,84  | 44,00 kn7,30  | 55,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:6,57  | 49,50 kn
-20%JUGOSLAVENSKI ISELJENIČKI POKRET U SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918Antikvarijat
8,50  | 64,03 kn10,62  | 80,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:9,56  | 72,01 kn
-10%MODERNIZACIJA U HRVATSKOJ I HRVATSKA ODSELIDBA
32,85  | 247,50 kn36,50  | 275,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:29,20  | 220,00 kn