Prikaži više Prikaži manje

164521

KOMPARATIVNA VLADAVINA I POLITIKA

30,66 | 231,00 kn
dostupno
ISBN ISBN: 9789532123050
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2009

O knjizi KOMPARATIVNA VLADAVINA I POLITIKA

Novo, pre­ra­đe­no i ažu­ri­ra­no 6. iz­da­nje naj­cje­nje­ni­jeg eu­rop­skog udž­be­ni­ka za stu­den­te po­li­to­lo­gi­je i srod­nih dru­št­ve­nih zna­no­sti. Zbog pomno struk­tu­ri­ra­ne građe, zor­nih pri­ka­za i broj­nih pri­mje­ra ovo uzor­no pe­da­go­ško štivo već go­di­na­ma ko­ri­ste stu­den­ti i na­stav­ni­ci na­ju­gled­ni­jih sveu­či­li­šta, a svako novo iz­da­nje na­sta­je kao plod su­rad­nje s ko­ri­sni­ci­ma i pra­će­nja ak­tual­nih svjet­skih zbi­va­nja.

Udž­be­nik sa­dr­ži slje­de­ća po­glav­lja: De­mo­kra­ci­ja • Iz­bo­ri, bi­ra­či i javno mni­je­nje • Fe­de­ral­na, uni­tar­na i lo­kal­na vlast • Bi­ro­kra­ci­ja • Po­li­ti­čke stran­ke • In­te­re­sne sku­pi­ne • Po­li­ti­ka i dru­štvo • St­ruk­tu­re vla­da­vi­ne • Po­li­ti­ka i me­to­da.

Autor/i
ISBN
9789532123050
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2009
Broj stranica
390
Format
24 x 15 cm

Od istog autora

-10%KOMPARATIVNA VLADAVINA I POLITIKA
12,42  | 93,55 kn13,80  | 103,95 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:11,04  | 83,16 kn