Prikaži više Prikaži manje

28588

NUTARNJE STANJE HRVATSKE PRIJE XII. STOLJEĆA

231,00 kn | 30,66
207,90 kn | 27,59
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 207,90 kn | 27,59 
dostupno
ISBN ISBN: 978-953-212-197-1
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2009

O knjizi NUTARNJE STANJE HRVATSKE PRIJE XII. STOLJEĆA

Riječ je o jed­noj od naj­va­žni­jih i na­ju­s­pje­li­jih ra­s­pra­va F. Rač­ko­ga, po­vje­sni­ča­ra, ka­no­ni­ka i po­li­ti­ča­ra, prvog pre­ds­jed­ni­ka JAZU, ob­jav­lje­noj u šest bro­je­va u Radu iz­me­đu 1884. i 1893. go­di­ne. Djelo je na­sta­lo na di­plo­ma­tič­kim iz­vo­ri­ma koje je Rački neu­mor­no is­tra­ži­vao u Va­ti­kan­skom taj­nom ar­hi­vu. Hr­vat­sko ra­no­sred­njo­vje­kov­no feu­dal­no dru­štvo pri­ka­za­no je u raz­li­či­tim as­pek­ti­ma: po­li­tič­kom, vjer­skom, kul­tur­nom, i što je veoma važno, go­spo­dar­skom.

Tekst je pri­re­dio, te na­pi­sao uvod­nu stu­di­ju i bi­lje­ške, dr. sc. Mla­den Ančić, iz­va­nred­ni pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Zadru i pre­da­vač na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma.

Autor/i
ISBN
978-953-212-197-1
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2009
Broj stranica
416
Format
24 x 15 cm