Prikaži više Prikaži manje

169004

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1

27,87
dostupno

Za raz­li­ku od kla­sič­ne do­sa­da­šnje na­sta­ve, danas se na­gla­sak stav­lja na pro­gra­mi­ra­nu na­sta­vu u kojoj se cje­lo­kup­ni pro­ces pla­ni­ra i kon­tro­li­ra. Za takav rad po­treb­na je li­te­ra­tu­ra iz koje će stu­dent vrlo brzo sa­zna­ti i nau­či­ti sve ono što je naj­va­žni­je u pre­dme­tu. Stoga je au­tor­ski dvo­jac Ku­zma­no­vić–Baus od­lu­čio ob­ra­di­ti samo ona zna­nja koja su po­treb­na za izu­ča­va­nje struč­nih pre­dme­ta iz elek­tro­teh­ni­ke. U tom su po­stup­ku te­ži­šte dali fi­zi­kal­nom tu­ma­če­nju po­ja­va koji se te­me­lje na os­nov­nim za­ko­ni­ma elek­tro­teh­ni­ke, op­re­di­je­liv­ši se pri tome za ma­te­ma­ti­čki apa­rat koji je po­znat stu­den­ti­ma I. se­me­s­tra, iz­bje­ga­va­ju­ći pre­tje­ra­nu pri­mje­nu in­te­gral­nog ra­ču­na. Uz teo­ri­ju na­ve­den je velik broj pri­mje­ra koji ju ilu­s­tri­ra­ju a, ta­ko­đer, zadan je i veći broj za­da­ta­ka za vje­žbu.

ISBN ISBN: 978-953-212-416-3
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2011
ISBN
978-953-212-416-3
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2011
Broj stranica
270
Format
24 x 15 cm

Od istog autora