Prikaži više Prikaži manje

164966

OSNOVE INFORMATIKE - Uvod

40,41 | 304,50 kn
36,37 | 274,06 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 32,33  | 243,60 kn
dostupno
ISBN ISBN: 9789532124149
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2011

O knjizi OSNOVE INFORMATIKE - Uvod

Ovaj udž­be­nik može po­slu­ži­ti kao os­nov­ni alat za st­je­ca­nje pr­ven­st­ve­no teo­rij­skog, a di­je­lom i prak­tič­nog zna­nja iz os­no­va in­for­ma­ti­ke na vi­so­ko­škol­sko­me do­di­plom­skom i di­plom­skom stu­di­ju. Ta­ko­đer može biti ko­ri­stan na po­sli­je­di­plom­skom dok­tor­skom stu­di­ju Uči­telj­sko­ga fa­kul­te­ta Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu, pa i na po­sli­je­di­plom­skom struč­nom stu­di­ju, kao i na os­ta­lim srod­nim pro­gra­mi­ma na dru­gim dru­št­ve­nim i hu­ma­ni­stič­kim fa­kul­te­ti­ma.

Za­sni­va se pre­nst­ve­no na pre­da­va­nji­ma koja su au­to­ri odr­ža­va­li na Uči­telj­skom fa­kul­te­tu Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu te na dru­gim dru­št­ve­nim i hu­ma­ni­stič­kim fa­kul­te­ti­ma i vi­so­kim ško­la­ma (u srod­nim pro­gra­mi­ma). Uz ovaj rad au­to­ri su pri­pre­mi­li i ma­te­ri­jal koji može po­slu­ži­ti kao do­dat­ni alat za vje­žbe i st­je­ca­nje po­naj­pri­je prak­tič­nog zna­nja o os­no­va­ma in­for­ma­ti­ke i u radu s osob­nim ra­ču­na­li­ma i stan­dar­d­nim ured­skim pro­gram­skim ala­ti­ma i nji­ho­vim ap­li­ka­ci­ja­ma – na vi­so­ko­škol­skom do­di­plom­skom, di­plom­skom i po­sli­je­di­plom­skom stu­di­ju.

ISBN
9789532124149
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2011
Broj stranica
400
Format
27 x 15 cm

Od istog autora

-10%UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVEAntikvarijat
11,94  | 89,98 kn13,27  | 100,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:10,62  | 80,00 kn
-10%UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVEAntikvarijat
27,48  | 207,02 kn30,53  | 230,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:24,42  | 184,00 kn
-10%UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE
36,37  | 274,06 kn40,41  | 304,50 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:32,33  | 243,60 kn
-10%HRVATSKA IZVAN DOMOVINE
41,39  | 311,84 kn45,99  | 346,50 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:36,79  | 277,20 kn
-10%HRVATSKI PREZIMENIK 1-3
75,26  | 567,01 kn83,62  | 630,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:66,89  | 504,00 kn