Prikaži više Prikaži manje

10370

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

50,00 kn
45,00 kn
nije dostupno
ISBN ISBN: 953-170-040-0
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 1997

O knjizi PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

U razdoblju od tiskanja pruog izdanja ovog priručnika u kolouozu 1995.. do 17. prosinca 1996. g., kad je pripremljen tekst drugog, izmijenjenog i dopunjenog izdanja priručnika, došlo je do izmjena i dopuna niza zakonskih propisa iz dijela priručnika koji se odnosi na ustauno uređenje i gospodarsko i jtnancijsko uređenje Republike Hr-uatske. Stoga su nouodoneseni zakoni te izmjene i dopune zakona obrađene na od-gouarajučem mjestu u priručniku.
Gradivo obrađeno u dijelu o upravnom postupku i upravnim sporovima te o uredskom poslovanju, kao i gradivo iz dijela o radnim odnosima u upravnim i drugim tijelima držaune vlastt te o ustrojstvu uprave nije mijenjano.

O knjizi - PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA (2. izdanje)*

Prvi dio USTAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
M. Vidaković Mukić
Uvod
I. Izvorišne osnove Ustava
II. Temeljne odredbe Ustava i njihova zakonska razrada
III. Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina
1. Zajedničke odredbe i njihova zakonska razrada
2. Osobne i političke slobode i prava
3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava
IV. Ustrojstvo državne vlasti
1. Sabor Republike Hrvatske - ustavna, zakonska i poslovnička određenja
2. Predsjednik Republike Hrvatske
3. Vlada Republike Hrvatske
4. Sudbena vlast
V. Ustavni sad Republike Hrvatske
VI. Ustrojstvo lokalne (mjesne) samouprave i uprave
VII. Međunarodni odnosi
1. Međunarodni ugovori
2. Udruživanje i odcjepljenje
VIII. Promjena Ustava
Drugi dio USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE
R. Mahović
L Uvod
II. Poslovi državne uprave
1. Neposredna provedba zakona i drugih propisa
2. Donošenje provedbenih propisa
3. Provedba upravnog nadzora
4. Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru
5. Drugi upravni i stručni poslovi
5.1. Praćenje stanja
5.2. Izrada nacrta prijedloga propisa i drugi stručni poslovi
III. Ustrojstvo državne uprave
1. Ministarstva
1.1. Državna ministarstva
1.2. Ministarstva
1.3. Ministar
1.4. Zamjenik ministra
1.5. Tajnik ministarstva
1.6. Pomoćnik ministra
1.7. Upravne organizacije u sastavu ministarstva
2. Državne upravne organizacije
2.1. Ravnatelj državne upravne organizacije
2.2. Pomoćnici ravnatelja državne upravne organizacije
3. Unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija
3.1. Unutarnje ustrojstvene jedinice
3.2. Kabinet ministra
3.3. Područne jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija
3.4. Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica
3.5. Stručni savjeti i grupe
4. Županijski i gradski uredi
4.1. Župan i gradonačelnik Grada Zagreba
4.2. Podžupan i zamjenici gradonačelnika Grada Zagreba
4.3. Županijski i gradski uredi i njihove ispostave
IV. Način planiranja poslova u tijelima državne uprave
V. Radno vrijeme i uredovni dani a tijelima državne uprave
VI. Obavljanje poslova državne uprave prenijetih jedinicama lokalne
samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
VII. Odnosi Vlade Republike Hrvatske prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, međusobni odnosi tijela državne uprave i njihovi odnosi prema jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
1. Odnosi Vlade Republike Hrvatske prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama
koje imaju javne ovlasti
2. Međusobni odnosi tijela državne uprave
3. Odnosi tijela državne uprave prema jedinicama lokalne samouprave i uprave, odnosno pravnim osobama koje
imaju javne ovlasti
VIII. Sredstva tijela državne uprave
IX. Odnosi tijela državne uprave i građana
Treći dio UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
M. Martinec
UPRAVNI POSTUPAK
Temeljni pojmovi upravnog postupka
I. Opći upravni postupak i posebni postupci
Osnovna načela upravnog postupka
II. Nadležnost
1. Službena osoba i izuzeće
2. Izuzeće službene osobe po prijedlogu službene osobe
3. Izuzeće službene osobe po prijedlogu stranke
4. Odlučivanje o izuzeću
III. Stranka
1. Zastupanje stranke
2. Privremeni zastupnik
3. Zajednički predstavnik
4. Punomoćnik
5. Punomoć
IV. Komuniciranje organa i stranaka
1. Podnesci
2. Pozivanje
3. Zapisnik
4. Razgledanje spisa i obavijesti o tijeku postupka
V. Dostava
1. Način dostave
2. Posredna dostava
3. Obvezatna osobna dostava
4. Posebni slučajevi dostave
5. Dostavnica
6. Greške u dostavi
VI. Rokovi
VII. Povraćaj u prijašnje stanje
VIII. Održavanje reda
IX. Troškovi postupka
1. Troškovi tijela i stranaka
2. Oslobođenje od plaćanja troškova
Prvostupanjski postupak
X. Pokretanje postupka i zahtjeui stranaka
1. Pokretanje postupka
2. Spajanje stvari u jedan postupak
3. Odustanak od zahtjeva
4. Nagodba
XI. Postupak do donošenja rješenja
1. Ispitni postupak
2. Skraćeni postupak
3. Posebni ispitni postupak
4. Prethodno pitanje
5. Usmena rasprava
6. Dokazivanje
7. Isprave
8. Svjedoci
9. Izjava stranke
10. Vještaci
11. Tumači
12. Uviđaj
13. Osiguranje dokaza
XII. Rješenje
1. Tijelo koje donosi rješenje
2. Oblik i sastavni dijelovi rješenja
3. Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
4. Rok za izdavanje rješenja
5. Ispravljanje grešaka u rješenju
XIII. Zaključak
Pravni lijekovi
XIV. Žalba
1. Pravo žalbe
2. Nadležnost tijela za rješavanje žalbi
3. Rok za žalbu
4. Sadržaj žalbe
5. Predavanje žalbe
6. Rad prvostupanjskog tijela o žalbi
7. Rješavanje drugostupanjskog tijela o žalbi
8. Žalba kad prvostupanjsko rješenje nije doneseno
9. Rok za donošenje rješenja o žalbi
10. Dostava drugostupanjskog rješenja
XV. Obnova postupka
1. Pokretanje obnove postupka
2. Rješavanje o obnovi postupka
XVI. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja
1. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom
2. Zahtjev za zaštitu zakonitosti
3. Poništavanje i ukidanje po pravu nadzora
4. Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke
5. Izvanredno ukidanje
6. Proglašavanje rješenja ništavim
7. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja
Izvršenje
1. Izvršenje nenovčanih obveza
2. Izvršenje zbog osiguranja
3. Privremeni zaključak o osiguranju
Provođenje zakona
UPRAVNI SPOR
Osnovni pojmovi
Upravni spor
Nadležnost i pravni lijekovi
Postupak
1. Postupak po tužbi
2. Postupak po zahtjevu za zaštitu zakonitosti
3. Ponavljanje postupka
V. Obvezatnost presuda
ČeLvrti dio UREDSKO POSLOVANJE
M. Martinec
I. Opći pojmovi
1. Uredsko poslovanje
2. Uredsko osoblje
3. Propisi uredskog poslovanja
II. Organizacija uredskog poslovanja
4. Pisarnica
5. Neki nazivi
6. Evidencije, kartoteke, uredske knjige
7. Načela uredskog poslovanja
III. Primanje, otvaranje i pregled akata
8. Otvaranje i pregled pošiljki
9. Postupak s aktima koji se moraju taksirati
10. Prijamni štambilj
11. Razvrstavanje i raspoređivanje akata
IV. Upisivanje akata
12. Struktura klasifikacijske oznake
13. Prijenos klasifikacijske oznake
14. Omot (košuljica)
15. Združivanje akata
16. Uvezivanje urudžbenog zapisnika odnosno upisnika predmeta
upravnog postupka
17. Povjerljivi i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik
18. Registar
V. Dostavljanje akata u rad
VI. Administratiuno-tehnička obrada akata
19. Prikupljanje podataka
20. Sastavni dijelovi akata
21. Izrada akata
22. Ostali postupci u vezi s obrađivanjem akata
23. Pripremanje akata za potpis
24. Vraćanje riješenih predmeta pisarnici
VII. Otpremanje akata
25. Dostavna knjiga za poštu
26. Kontrolnik poštarine
27. Dostavna knjiga za mjesto
VIII. Razvođenje akata u. urudžbenom zapisniku odnosno
upisniku predmeta upravnog postupka
IX. Rokovnik predmeta
X. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje
28. Postupak prije stavljanja u arhivu
29. Arhiviranje predmeta
30. Sređivanje i čuvanje predmeta u arhivi
31. Rukovanje predmetima slavljenim u arhivu
32. Arhivska knjiga
XI. Pečati, štambilji i žigovi
Peti dio
RADNOPRAVNI POLOŽAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA I RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U TIJELIMA
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Đ. Alanović-Bojović
Propisi kojima se ureduje radnopravni položaj državnih službenika i
namještenika, te zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
Načela uređivanja radnopravnog položaja državnih službenika i namještenika i
zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
Prijam u državnu službu
Zapošljavanje namještenika
Obveze i prava državnih službenika
Središnji popis državnih službenika
Odgovornost đržaumh službenica i namještenika
Odgovornost državnih službenika i namještenika za povrede
službene dužnosti
Kazne za povrede službene dužnosti
Postupak zbog povrede službene dužnosti i tijela za vođenje postupka
Udaljenje iz službe
Odgovornost državnih službenika i namještenika za štetu
Rodno vrijeme, odmori i odsustva
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Vježbenici
Državni stručni ispit
Stručno usavršavanje
Promjena struke i povratak u službu
Promjena struke
Povratak u službu
Premještaji
Stavljanje službenika na raspolaganje
Ocjena opće sposobnosti državnih službenika i namještenika
Prestanak službe i razrješenje od službe
Zvanja državnih službenika
Promicanje državnih, službenika
Ocjenjivanje
Redovno promaknuće
Izvanredno promaknuće
Posljedice negativne ocjene
Plaće državnih službenika i namještenika
Naknade i posebna davanja
Razvrstavanje državnih službenika i namještenika
Posebne odredbe o namještenicima
Nadzor nad primjenom propisa o radnopravnom položaju državnih službenika
i namještenika i zaposlenih u tijelima jedinica lokalne samouprave
Zaključne napomene
Šesti dio
GOSPODARSKO I FINANCIJSKO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
M. Vidaković Mukić
Uvod
I. Gospodarsko uređenje
II. Kreditno-monetarni i bankarski sustav
III. Porezni sustav
IV. Državni i lokalni proračun
V. Sredstva za rad tijela državne uprave

Nakladnik/ci
ISBN
953-170-040-0
Uvez
meki
Godina izdanja
1997
Broj stranica
305
Format
24 x 15 cm

Često postavljena pitanja

Načini plaćanja

Kupnju odabranih naslova moguće je obaviti na četiri načina:

 1. Kreditnom karticom – ovaj oblik kupnje podliježe svim zakonom propisanim standardnim procedurama zaštite, pri čemu Superknjižara d.o.o. jamči sigurnost podataka koji se koriste u procesu kupnje. Proces autorizacije podataka odvija se u sklopu T- Com Pay Way sustava zaštićenim SSL sigurnosnim protokolom sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Naplata se vrši tek onog trenutka kada je narudžba spremna za isporuku, a kupac se e-mailom obavještava o svakom koraku u procesuiranju.
 2. Pouzećem – ovaj oblik plaćanja znači da se naručeni artikli plaćaju pri preuzimanju pošiljke. Zasad je taj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.
 3. Virmanom/uplatom na račun – virmansko plaćanje preporučamo svim pravnim osobama kojima je potreban R1 račun. Odabirom tog načina plaćanja, kupac će nakon što naruči traženi proizvod primiti predračun (faksom ili e-mailom), a Superknjižara će mu nakon registracije uplate poslati pošiljku i R1 račun. Uplata na račun preporuča se privatnim osobama kojima nakon zaprimljene narudžbe stiže e-mail s ponudom za plaćanje (e-banking, uplata u banci, pošti itd.). Taj način plaćanja mogu koristiti i osobe koje naručuju iz inozemstva.
 4. Gotovinom – ovaj oblik plaćanja dostupan je samo u onim slučajevima kada se kao opcija isporuke odabere preuzimanje u jednoj od naših knjižara.
Načini isporuke

Načini isporuke dijele se u dvije osnovne kategorije:

 1. Slanje pošiljke na željenu adresu.
   
  • Isporuka dostavljačkom službom koja pokriva veći dio Hrvatske. Za mali dio hrvatskog teritorija koji nije pokriven uslugom dostavljačke službe (pojedini otoci) koriste se usluge Hrvatske pošte (troškovi za taj tip isporuke su 22 kn za iznose narudžbe do 200 kuna, 25 kn za narudžbe do 500 kuna, a za narudžbe iznad 500 kuna dostava je na području Hrvatske besplatna).
    
 2. Preuzimanje pošiljke u jednoj od naših knjižara, bez troškova dostave (samo za narudžbe s područja Hrvatske). Ovaj oblik isporuke ujedno je i najbrži, zbog toga što je ponuda proizvoda naše internetske knjižare ujedno i fizički dostupna u zagrebačkoj knjižari na Rooseveltovu trgu (Savska). Naručeni artikli mogu se preuzeti (nakon što kupac e-mailom dobije obavijest o isporuci) u sljedećim knjižarama:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (preko puta Muzeja Mimara – zgrada Novinarskog doma), 10000 Zagreb (radno vrijeme od 9 do 18 sati radnim danom tel. 01/4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, tel: 01 5577 953, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-21:00; sub 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, tel: 023 254 518, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin – Lumini centar, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, tel: 042 555 002, Radno vrijeme: pon-ned 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split – Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, tel: 021 271 714, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod , tel: 035 295 258, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-20:00; sub 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, tel: 051 582 091, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini br. 4, 52100 Pula, tel: 052 354 650, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-20:00; sub 08:00-14:00 pula@znanje.hr

 

Registracija i zaboravljena lozinka

Za kupnju na internetskoj stranici Superknjižare potrebno je izvršiti registraciju odnosno kreirati korisnički račun i unos osnovnih podataka. Registraciju je moguće izvršiti prije procesa naručivanja ili tijekom njega. Nakon odabira polja Registracija otvara se obrazac u kojemu je potrebno ispuniti osnovne podatke. Kupac sam odabire lozinku s pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Nakon popunjavanja traženih podataka potrebno je unose potvrditi klikom na polje Završi registraciju. Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom e-mail adrese i lozinke.


U slučaju da kupac zaboravi lozinku, dovoljno je poslati e-mail klikom na link Zaboravljena lozinka? Proslijedit ćemo vam novu lozinku za pristup podacima – naknadno je možete promijeniti jer automatski kreirane lozinke nisu lako 'pamtljive'. Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju u sustavu Superknjižare potrebna je jedino e-mail adresa i lozinka.

Pretplata na newsletter

Korisnici pri registraciji mogu odabrati opciju primanja newslettera, redovite usluge Superknjižare koja vas informira o novim naslovima u ponudi i posebnim akcijama. Usluga se u svakom trenutku može jednostavno otkazati slanjem e-maila našoj korisničkoj službi

Pretraživanje

Naša ponuda može se pretraživati na temelju dva osnovna principa:

 1. Pretraga korištenjem tražilice koja je strukturirana tako da se na početku upisivanja željenog pojma u samom polju tražilice u padajućem izborniku pojavljuju rezultati koje je moguće odabrati ili upisivanjem cijelog pojma i odabirom polja Pretraži
 2. Knjige možete pretraživati i bez upotrebe tražilice, pretraživanjem pojedinih tematskih područja (lijevi izbornik) te novih i najprodavanijih naslova (gornji izbornik). U lijevom izborniku moguće je odabrati željeno područje, a klikom na jedno od glavnih područja širi se broj mogućnosti s potpodručjima. Nakon odabira željenog područja, artikli se izlistavaju, a moguće je koristiti i dodatnu tražilicu koja odabrano područje razvrstava prema godini izdanja, od najstarijih do najnovijih i obratno, te prema cijeni i naslovu.
 3. Nove naslove moguće je pretraživati klikom na polje Sva nova izdanja.
Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja superknjizara@superknjizara.hr, te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Izjava o konverziji

Za korisnike van Hrvatske - Naplata se uvijek vrši u hrvatskim kunama.  

Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se hrvatska kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.