Prikaži više Prikaži manje

164659

SLAVUJ

94,50 kn | 12,54
85,05 kn | 11,29
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 75,60 kn | 10,03 
dostupno
ISBN ISBN: 978-953-212-406-4
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2015

O knjizi SLAVUJ

Jedna od naj­po­zna­ti­jih priča za djecu slav­no­ga dan­skog pri­po­vje­da­ča Hansa Ch­ri­stia­na An­der­se­na u novom pri­je­vo­du s dan­sko­ga na hr­vat­ski kojeg pot­pi­su­je knji­žev­nik Lud­wig Bauer, s pre­kra­snim ilu­s­tra­ci­ja­ma na­gra­đi­va­ne di­zaj­ne­ri­ce Mar­se­le Haj­di­njak. Priča je to o iz­nim­nom sla­vu­ju koji je svo­jim mi­lo­zvuč­nim pje­vom odu­šev­lja­vao sve koji su ga čuli. Do ki­ne­skog cara su sti­gle ne­vje­ro­jat­ne priče o tome ne­sva­ki­da­šnjem sla­vu­ju koji živi u nje­go­vu car­stvu. Car sm­je­sta po­ša­lje svoje po­da­ni­ke da nađu tog sla­vu­ja i do­ne­su ga u nje­gov car­ski dvor...

Sla­vuj je naj­no­vi­je iz­da­nje iz Bi­blio­te­ke An­der­sen - bi­blio­te­ke oda­bra­ne be­le­tri­sti­ke po­kre­nu­te u Gol­den mar­ke­tin­gu-Teh­nič­koj knji­zi u po­vo­du 200. go­di­šnji­ce ro­đe­nja Hansa Ch­ri­stia­na An­der­se­na. Knji­ga je op­rem­lje­na po­go­vo­rom, ese­jem Kako je An­der­sen bajku pri­bli­žio djeci Lud­wi­ga Baue­ra, bi­lje­škom o piscu i ilu­s­tra­to­ri­ci.

 

ISBN
978-953-212-406-4
Uvez
meki
Godina izdanja
2015
Broj stranica
34
Format
25 x 15 cm

Od istog autora

-10%MALA SIRENA
26,10 kn | 3,46 29,00 kn | 3,85 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:23,20 kn | 3,08 
-10%Čarobne bajke - RUŽNO PAČE
26,91 kn | 3,57 29,90 kn | 3,97 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:23,92 kn | 3,17 
-10%MALA SIRENAAntikvarijat
27,00 kn | 3,58 30,00 kn | 3,98 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:24,00 kn | 3,19 
-10%SNJEŽNA KRALJICA
40,41 kn | 5,36 44,90 kn | 5,96 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:35,92 kn | 4,77