Show more Show less

13158

LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

37,98
34,18
available
ISBN ISBN: 953-170-112-1
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2004

About the book LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

Prije jedanaest godina Ustavom, a nešto kasnije i odgovarajućim zakonima, ustrojena je lokalna samouprava na području Republike Hrvatske.
Premda je 1990. i 1992. godine ozakonjeno pravo građana da ustroje svoju lokalnu samoupravu za područje općina i gradova te upravu i samoupravu za područje županije, sličnih podjela područja bilo je i ranije, kao što je bilo i različitih oblika lokalne samouprave.
U davnoj prošlosti na ovim prostorima izvorno su niknule vlasti lokalnih zajednica u naseljima ili za skupinu naselja, Što nam potvrđuju statuti: Vinodolski, Poljički, Korčulanski, Krčki, Vrbnički i drugi. Poznate su i samouprave u gradovima kao što su Split, Hvar, Zadar, Varaždin, Križevci itd. Zagreb je, primjerice, imao regulirana prava i slobode u svojem Statutu (slično statutima talijanskih gradova), koje su predstavnici grada dali kralju Beli IV. 1242. godine, a on ih je potvrdio u povijesti poznatom Zlatnom bulom. Tada je već Zagreb postao slobodni (od feudalaca) kraljevski grad.
Nakon pada feudalizma potkraj XIX. stoljeća, a posebno u tijeku XX. stoljeća, razvijala se općinska samouprava u većini europskih demokratskih država, među njima i u Hrvatskoj. Može se naglasiti daje u Hrvatskoj od 1963. pa sve do 1993. godine dobro funkcionirao posebni oblik mjesne samouprave pod nazivom "mjesne zajednice".
Ekonomskim i političkim povezivanjem zapadnoeuropskih demokracija (u drugoj polovici XX. stoljeća) u Vijeće Europe i ustrojavanjem Europske unije stvarani su uvjeti za potpunu decentralizaciju javne uprave na lokalnu razinu i za svestrano uključivanje građana u obavljanje javnih poslova u većini država Europske unije.

About the book - LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

PRVI DIO
POVIJESNI OSVRT NA POLITIČKO-TERITORIJALNE PODJELE HRVATSKE DO 1993. GODINE
1. Prvi obrisi države u Hrvata
2. Oblici ustrojstva hrvatske države u razdobljima feudalizma
2.1. Plemensko ustrojstvo
2.2. Županije
2.3. Satnije
2.4. Općine
2.5. Gradovi kao i posebne jedinice uprave i lokalne autonomije
2.6. Banovine
2.7. Vojne krajine
2.8. Distrikti
3. Ukidanje feudalizma i stvaranje moderne državne uprave
3.1. Oblici teritorijalne podjele od 1850. - 1918. godine
3.2. Političko-teritorijalna podjela od 1918. - 1941. godine
3.3. Razdoblje II svjetskog rata (1941. - 1945.)
3.3.1. Teritorij pod vlašću okupatora i Nezavisne države Hrvatske (NDH)
3.3.2. Teritorij pod vlašću Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP)
4. Razdoblje poslije II svjetskog rata
4.1. Teritorijalna podjela prema Zakonu iz 1947. godine
4.2. Teritorijalna podjela prema Zakonu iz 1952. godine
4.3. Općina i kotar - teritorijalne jedinice lokalne uprave i samouprave u razdoblju od 1955. do 1962. godine
4.4. Političko-teritorijalne jedinice u razdoblju od 1962. - 1993. godine
4.5. Podjela područja Republike Hrvatske na županije, gradove i općine 1992. godine
DRUGI DIO
LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA USTAVU
IZ 2000. TE ZAKONIMA DONIJETIM
OD 1997. DO 2003. GODINE
I. UVOD
1. Pravo lokalne samouprave do 2000. godine
2. Zahtijevi i prijedlozi reforme državne uprave i lokalne samouprave
2.1. O nužnosti reforme govori struka i nauka
2.2. l Vlada se odlučila na reforme .
2.3. Struka i nauka se uključila u reformske programe
3. Pravni okviri lokalne i regionalne samouprave nakon 2000. godine
- napomena
II. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
III. ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA,
GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I. Temeljne odredbe
- Sadržaji i objašnjenja tablica
II. Prikaz prema županijama, gradovima i općinama
- ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
- ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
- ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
- ŽUPANIJA ISTARSKA
- ŽUPANIJA KARLOVAČKA
- ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
- ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
- ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
- ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
- ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
- ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
- ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
- ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
- ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
- ŽUPANIJA ŠIBENSKO KNINSKA
- ŽUPANIJA VARAŽDINA
- ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
- ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
- ŽUPANIJA ZADARSKA
- ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
- GRAD ZAGREB
III. Granice jedinica lokalne samouprave
IV. Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave
V. Prijelazne i završne odredbe
lila. CRKVENA PODJELA
(Jedinice vjerskih organizacija na području Republike Hrvatske)
KATOLIČKA CRKVA
ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
Đakovačka i Srijemska biskupija
Požeška biskupija
Varaždinska biskupija
RIJEČKA NADBISKUPIJA
Gospičko-senjska biskupija
Krčka biskupija
Porečko-Pulska biskupija
SPLITSKO-DALMATINSKA NADBISKUPIJA
Dubrovačka biskupija
Hrvatska biskupija
Šibenska biskupija
ZADARSKA NADBISKUPIJA
PRAVOSLAVNA CRKVA
EVANGELISTIČKA CRKVA
ISLAMSKA VJERSKA ZAJEDNICA
ŽIDOVSKA CRKVENA PODJELA .
IV. ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
I. Opće odredbe
II. Suradnja općina, gradova i županija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država
III. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
IV. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju .
V. Tijela jedinica lokalne samouprave i
jedinica područne (regionalne) samouprave
1. Predstavničko tijelo
2. Izvršna tijela
VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
VII. Mjesna samouprava
VIII. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
IX. Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Opći akti
2. Pojedinačni akti
X. Državni nadzor i zaštita lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Nadzor zakonitosti općih akata
2. Nadzor nad obavljanjem prenijetih poslova državne uprave
3. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
4. Povjerenici Vlade Republike Hrvatske
XI. Prava osoba izabranih odnosno imenovanih na određene dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave
XII. Prijelazne i završne odredbe
- Zaključno komentiranje Zakona .
V. ZAKON O GRADU ZAGREBU
I. Opće odredbe
II. Djelokrug Grada Zagreba
III. Ustrojstvo Grada Zagreba
IV. Upravna tijela
V. Mjesna samouprava
VI. Odnos Grada Zagreba i Zagrebačke županije
VII. Financiranje Grada Zagreba
VIII. Prijelazne i završne odredbe
VI. ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. Temeljne odredbe
II. Izvori sredstava
III. Način financiranja
IV. Kaznene odredbe
V. Prijelazne i završne odredbe
VII. ZAKON O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. Opće odredbe
II. Kandidiranje
III. Izbor članova predstavničkih tijela
IV. Tijela za provedbu izbora
V. Provođenje izbora
VI. Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja
VII. Troškovi za provođenje izbora
VIII. Zaštita izbornog prava
IX. Prijelazne i završne odredbe
- Napomena
VIII. EUROPSKA POVELJA
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Uvodni dio
I dio
II dio
III dio
IX. ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
I. Osnovne odredbe
II. Poslovi državne uprave
III. Ustrojstvo državne uprave
IV. Sredstva tijela državne uprave
V. Odnosi tijela državne uprave i građana
X. ZAKONI KOJE SU VEĆIM DIJELOM DUŽNE OSTVARIVATI JEDINICE LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
1. Ustavni zakon o pravu nacionalnih manjina
III. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama samouprave
2. Zakon o udrugama
III. Registracija udruge
IV. Imovina i odgovornost udruge za obveze
V. Nadzor
VI. Prestanak postojanja udruge
VII. Zabrana djelovanja udruge
XI. STATUTI JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE .
TREĆI DIO
RAZMIŠLJANJA I PRIJEDLOZI O BUDUĆEM RAZVOJU LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
1. Podjela područja Republike Hrvatske
1.1. Rasprave i prijedlozi o regionalnoj podjeli
l .2. Podjela na gradove
1.3. Podjela na općine
l .4. Podjela na mjesne odbore - unutar područja općine-grada
2. Pravni položaj i nadležnost lokalne samouprave
3. Financijska decentralizacija
4. Decentralizacija
4.1. Decentralizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja
4.2. Decentralizacija socijalnih službi
4.3. Decentralizacija kulture
5. Zaključci
5.1. Uloga lokalne samouprave u budućem razvoju Hrvatske
5.2. Reformom se uspostavlja nova uloga državne uprave . .
5.3. Reformom građanima okreće lice lokalna samouprava .
5.4. Lokalna samouprava i razvoj
ČETVRTI DIO
RAZVOJ I USTROJSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE U EUROPSKIM ZEMLJAMA
VELIKA BRITANIJA
1. Počeci lokalne samouprave
2. Gradovi
3. Integracija službi i povećanje broja vrsta jedinica lokalne samouprave
4. Lokalna samouprava u Velikoj Britaniji danas
- Okrug
- Distrikt
- Župa
FRANCUSKA
1. Općina
2. Departmani
3. Regioni
NJEMAČKA
1. Općina
2. Kotari
DANSKA
l. Općine i okruži FINSKA
1. Općina
2. Pokrajina
NORVEŠKA
1. Općine
2. Upravni i politički okrug
ŠVEDSKA
1. Općina
2. Okrug
ŠVICARSKA
1. Općina AUSTRIJA
1. Općina ITALIJA
1. Općina
2. Provincija
3. Metropolitanska područja
4. Brdske zajednice
MAĐARSKA
1. Općinska samouprava
2. Samouprava županija .
SLOVENIJA
1. Općina
2. Gradska općina
3. Pokrajine
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
1. Općina
2. Okrug
3. Distrikt

Author/s
Publisher/s
ISBN
953-170-112-1
Binding
soft
Year of issue
2004
Number of pages
440
Format
24 x 15 cm

Same author products

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.