Prikaži više Prikaži manje

13158

LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

285,00 kn
256,50 kn
dostupno
ISBN ISBN: 953-170-112-1
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2004

O knjizi LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

Prije jedanaest godina Ustavom, a nešto kasnije i odgovarajućim zakonima, ustrojena je lokalna samouprava na području Republike Hrvatske.
Premda je 1990. i 1992. godine ozakonjeno pravo građana da ustroje svoju lokalnu samoupravu za područje općina i gradova te upravu i samoupravu za područje županije, sličnih podjela područja bilo je i ranije, kao što je bilo i različitih oblika lokalne samouprave.
U davnoj prošlosti na ovim prostorima izvorno su niknule vlasti lokalnih zajednica u naseljima ili za skupinu naselja, Što nam potvrđuju statuti: Vinodolski, Poljički, Korčulanski, Krčki, Vrbnički i drugi. Poznate su i samouprave u gradovima kao što su Split, Hvar, Zadar, Varaždin, Križevci itd. Zagreb je, primjerice, imao regulirana prava i slobode u svojem Statutu (slično statutima talijanskih gradova), koje su predstavnici grada dali kralju Beli IV. 1242. godine, a on ih je potvrdio u povijesti poznatom Zlatnom bulom. Tada je već Zagreb postao slobodni (od feudalaca) kraljevski grad.
Nakon pada feudalizma potkraj XIX. stoljeća, a posebno u tijeku XX. stoljeća, razvijala se općinska samouprava u većini europskih demokratskih država, među njima i u Hrvatskoj. Može se naglasiti daje u Hrvatskoj od 1963. pa sve do 1993. godine dobro funkcionirao posebni oblik mjesne samouprave pod nazivom "mjesne zajednice".
Ekonomskim i političkim povezivanjem zapadnoeuropskih demokracija (u drugoj polovici XX. stoljeća) u Vijeće Europe i ustrojavanjem Europske unije stvarani su uvjeti za potpunu decentralizaciju javne uprave na lokalnu razinu i za svestrano uključivanje građana u obavljanje javnih poslova u većini država Europske unije.

O knjizi - LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

PRVI DIO
POVIJESNI OSVRT NA POLITIČKO-TERITORIJALNE PODJELE HRVATSKE DO 1993. GODINE
1. Prvi obrisi države u Hrvata
2. Oblici ustrojstva hrvatske države u razdobljima feudalizma
2.1. Plemensko ustrojstvo
2.2. Županije
2.3. Satnije
2.4. Općine
2.5. Gradovi kao i posebne jedinice uprave i lokalne autonomije
2.6. Banovine
2.7. Vojne krajine
2.8. Distrikti
3. Ukidanje feudalizma i stvaranje moderne državne uprave
3.1. Oblici teritorijalne podjele od 1850. - 1918. godine
3.2. Političko-teritorijalna podjela od 1918. - 1941. godine
3.3. Razdoblje II svjetskog rata (1941. - 1945.)
3.3.1. Teritorij pod vlašću okupatora i Nezavisne države Hrvatske (NDH)
3.3.2. Teritorij pod vlašću Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP)
4. Razdoblje poslije II svjetskog rata
4.1. Teritorijalna podjela prema Zakonu iz 1947. godine
4.2. Teritorijalna podjela prema Zakonu iz 1952. godine
4.3. Općina i kotar - teritorijalne jedinice lokalne uprave i samouprave u razdoblju od 1955. do 1962. godine
4.4. Političko-teritorijalne jedinice u razdoblju od 1962. - 1993. godine
4.5. Podjela područja Republike Hrvatske na županije, gradove i općine 1992. godine
DRUGI DIO
LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA USTAVU
IZ 2000. TE ZAKONIMA DONIJETIM
OD 1997. DO 2003. GODINE
I. UVOD
1. Pravo lokalne samouprave do 2000. godine
2. Zahtijevi i prijedlozi reforme državne uprave i lokalne samouprave
2.1. O nužnosti reforme govori struka i nauka
2.2. l Vlada se odlučila na reforme .
2.3. Struka i nauka se uključila u reformske programe
3. Pravni okviri lokalne i regionalne samouprave nakon 2000. godine
- napomena
II. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
III. ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA,
GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I. Temeljne odredbe
- Sadržaji i objašnjenja tablica
II. Prikaz prema županijama, gradovima i općinama
- ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
- ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
- ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
- ŽUPANIJA ISTARSKA
- ŽUPANIJA KARLOVAČKA
- ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
- ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
- ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
- ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
- ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
- ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
- ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
- ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
- ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
- ŽUPANIJA ŠIBENSKO KNINSKA
- ŽUPANIJA VARAŽDINA
- ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
- ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
- ŽUPANIJA ZADARSKA
- ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
- GRAD ZAGREB
III. Granice jedinica lokalne samouprave
IV. Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave
V. Prijelazne i završne odredbe
lila. CRKVENA PODJELA
(Jedinice vjerskih organizacija na području Republike Hrvatske)
KATOLIČKA CRKVA
ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
Đakovačka i Srijemska biskupija
Požeška biskupija
Varaždinska biskupija
RIJEČKA NADBISKUPIJA
Gospičko-senjska biskupija
Krčka biskupija
Porečko-Pulska biskupija
SPLITSKO-DALMATINSKA NADBISKUPIJA
Dubrovačka biskupija
Hrvatska biskupija
Šibenska biskupija
ZADARSKA NADBISKUPIJA
PRAVOSLAVNA CRKVA
EVANGELISTIČKA CRKVA
ISLAMSKA VJERSKA ZAJEDNICA
ŽIDOVSKA CRKVENA PODJELA .
IV. ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
I. Opće odredbe
II. Suradnja općina, gradova i županija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država
III. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
IV. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju .
V. Tijela jedinica lokalne samouprave i
jedinica područne (regionalne) samouprave
1. Predstavničko tijelo
2. Izvršna tijela
VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
VII. Mjesna samouprava
VIII. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
IX. Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Opći akti
2. Pojedinačni akti
X. Državni nadzor i zaštita lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Nadzor zakonitosti općih akata
2. Nadzor nad obavljanjem prenijetih poslova državne uprave
3. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
4. Povjerenici Vlade Republike Hrvatske
XI. Prava osoba izabranih odnosno imenovanih na određene dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave
XII. Prijelazne i završne odredbe
- Zaključno komentiranje Zakona .
V. ZAKON O GRADU ZAGREBU
I. Opće odredbe
II. Djelokrug Grada Zagreba
III. Ustrojstvo Grada Zagreba
IV. Upravna tijela
V. Mjesna samouprava
VI. Odnos Grada Zagreba i Zagrebačke županije
VII. Financiranje Grada Zagreba
VIII. Prijelazne i završne odredbe
VI. ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. Temeljne odredbe
II. Izvori sredstava
III. Način financiranja
IV. Kaznene odredbe
V. Prijelazne i završne odredbe
VII. ZAKON O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. Opće odredbe
II. Kandidiranje
III. Izbor članova predstavničkih tijela
IV. Tijela za provedbu izbora
V. Provođenje izbora
VI. Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja
VII. Troškovi za provođenje izbora
VIII. Zaštita izbornog prava
IX. Prijelazne i završne odredbe
- Napomena
VIII. EUROPSKA POVELJA
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Uvodni dio
I dio
II dio
III dio
IX. ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
I. Osnovne odredbe
II. Poslovi državne uprave
III. Ustrojstvo državne uprave
IV. Sredstva tijela državne uprave
V. Odnosi tijela državne uprave i građana
X. ZAKONI KOJE SU VEĆIM DIJELOM DUŽNE OSTVARIVATI JEDINICE LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
1. Ustavni zakon o pravu nacionalnih manjina
III. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama samouprave
2. Zakon o udrugama
III. Registracija udruge
IV. Imovina i odgovornost udruge za obveze
V. Nadzor
VI. Prestanak postojanja udruge
VII. Zabrana djelovanja udruge
XI. STATUTI JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE .
TREĆI DIO
RAZMIŠLJANJA I PRIJEDLOZI O BUDUĆEM RAZVOJU LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
1. Podjela područja Republike Hrvatske
1.1. Rasprave i prijedlozi o regionalnoj podjeli
l .2. Podjela na gradove
1.3. Podjela na općine
l .4. Podjela na mjesne odbore - unutar područja općine-grada
2. Pravni položaj i nadležnost lokalne samouprave
3. Financijska decentralizacija
4. Decentralizacija
4.1. Decentralizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja
4.2. Decentralizacija socijalnih službi
4.3. Decentralizacija kulture
5. Zaključci
5.1. Uloga lokalne samouprave u budućem razvoju Hrvatske
5.2. Reformom se uspostavlja nova uloga državne uprave . .
5.3. Reformom građanima okreće lice lokalna samouprava .
5.4. Lokalna samouprava i razvoj
ČETVRTI DIO
RAZVOJ I USTROJSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE U EUROPSKIM ZEMLJAMA
VELIKA BRITANIJA
1. Počeci lokalne samouprave
2. Gradovi
3. Integracija službi i povećanje broja vrsta jedinica lokalne samouprave
4. Lokalna samouprava u Velikoj Britaniji danas
- Okrug
- Distrikt
- Župa
FRANCUSKA
1. Općina
2. Departmani
3. Regioni
NJEMAČKA
1. Općina
2. Kotari
DANSKA
l. Općine i okruži FINSKA
1. Općina
2. Pokrajina
NORVEŠKA
1. Općine
2. Upravni i politički okrug
ŠVEDSKA
1. Općina
2. Okrug
ŠVICARSKA
1. Općina AUSTRIJA
1. Općina ITALIJA
1. Općina
2. Provincija
3. Metropolitanska područja
4. Brdske zajednice
MAĐARSKA
1. Općinska samouprava
2. Samouprava županija .
SLOVENIJA
1. Općina
2. Gradska općina
3. Pokrajine
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
1. Općina
2. Okrug
3. Distrikt

Autor/i
Nakladnik/ci
ISBN
953-170-112-1
Uvez
meki
Godina izdanja
2004
Broj stranica
440
Format
24 x 15 cm

Od istog autora

Često postavljena pitanja

Načini plaćanja

Kupnju odabranih naslova moguće je obaviti na četiri načina:

 1. Kreditnom karticom – ovaj oblik kupnje podliježe svim zakonom propisanim standardnim procedurama zaštite, pri čemu Superknjižara d.o.o. jamči sigurnost podataka koji se koriste u procesu kupnje. Proces autorizacije podataka odvija se u sklopu T- Com Pay Way sustava zaštićenim SSL sigurnosnim protokolom sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Naplata se vrši tek onog trenutka kada je narudžba spremna za isporuku, a kupac se e-mailom obavještava o svakom koraku u procesuiranju.
 2. Pouzećem – ovaj oblik plaćanja znači da se naručeni artikli plaćaju pri preuzimanju pošiljke. Zasad je taj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.
 3. Virmanom/uplatom na račun – virmansko plaćanje preporučamo svim pravnim osobama kojima je potreban R1 račun. Odabirom tog načina plaćanja, kupac će nakon što naruči traženi proizvod primiti predračun (faksom ili e-mailom), a Superknjižara će mu nakon registracije uplate poslati pošiljku i R1 račun. Uplata na račun preporuča se privatnim osobama kojima nakon zaprimljene narudžbe stiže e-mail s ponudom za plaćanje (e-banking, uplata u banci, pošti itd.). Taj način plaćanja mogu koristiti i osobe koje naručuju iz inozemstva.
 4. Gotovinom – ovaj oblik plaćanja dostupan je samo u onim slučajevima kada se kao opcija isporuke odabere preuzimanje u jednoj od naših knjižara.
Načini isporuke

Načini isporuke dijele se u dvije osnovne kategorije:

 1. Slanje pošiljke na željenu adresu.
   
  • Isporuka dostavljačkom službom koja pokriva veći dio Hrvatske. Za mali dio hrvatskog teritorija koji nije pokriven uslugom dostavljačke službe (pojedini otoci) koriste se usluge Hrvatske pošte (troškovi za taj tip isporuke su 22 kn za iznose narudžbe do 200 kuna, 25 kn za narudžbe do 500 kuna, a za narudžbe iznad 500 kuna dostava je na području Hrvatske besplatna).
    
 2. Preuzimanje pošiljke u jednoj od naših knjižara, bez troškova dostave (samo za narudžbe s područja Hrvatske). Ovaj oblik isporuke ujedno je i najbrži, zbog toga što je ponuda proizvoda naše internetske knjižare ujedno i fizički dostupna u zagrebačkoj knjižari na Rooseveltovu trgu (Savska). Naručeni artikli mogu se preuzeti (nakon što kupac e-mailom dobije obavijest o isporuci) u sljedećim knjižarama:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (preko puta Muzeja Mimara – zgrada Novinarskog doma), 10000 Zagreb (radno vrijeme od 9 do 18 sati radnim danom tel. 01/4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, tel: 01 5577 953, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-21:00; sub 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, tel: 023 254 518, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin – Lumini centar, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, tel: 042 555 002, Radno vrijeme: pon-ned 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split – Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, tel: 021 271 714, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod , tel: 035 295 258, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-20:00; sub 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, tel: 051 582 091, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini br. 4, 52100 Pula, tel: 052 354 650, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-20:00; sub 08:00-14:00 pula@znanje.hr

 

Registracija i zaboravljena lozinka

Za kupnju na internetskoj stranici Superknjižare potrebno je izvršiti registraciju odnosno kreirati korisnički račun i unos osnovnih podataka. Registraciju je moguće izvršiti prije procesa naručivanja ili tijekom njega. Nakon odabira polja Registracija otvara se obrazac u kojemu je potrebno ispuniti osnovne podatke. Kupac sam odabire lozinku s pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Nakon popunjavanja traženih podataka potrebno je unose potvrditi klikom na polje Završi registraciju. Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom e-mail adrese i lozinke.


U slučaju da kupac zaboravi lozinku, dovoljno je poslati e-mail klikom na link Zaboravljena lozinka? Proslijedit ćemo vam novu lozinku za pristup podacima – naknadno je možete promijeniti jer automatski kreirane lozinke nisu lako 'pamtljive'. Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju u sustavu Superknjižare potrebna je jedino e-mail adresa i lozinka.

Pretplata na newsletter

Korisnici pri registraciji mogu odabrati opciju primanja newslettera, redovite usluge Superknjižare koja vas informira o novim naslovima u ponudi i posebnim akcijama. Usluga se u svakom trenutku može jednostavno otkazati slanjem e-maila našoj korisničkoj službi

Pretraživanje

Naša ponuda može se pretraživati na temelju dva osnovna principa:

 1. Pretraga korištenjem tražilice koja je strukturirana tako da se na početku upisivanja željenog pojma u samom polju tražilice u padajućem izborniku pojavljuju rezultati koje je moguće odabrati ili upisivanjem cijelog pojma i odabirom polja Pretraži
 2. Knjige možete pretraživati i bez upotrebe tražilice, pretraživanjem pojedinih tematskih područja (lijevi izbornik) te novih i najprodavanijih naslova (gornji izbornik). U lijevom izborniku moguće je odabrati željeno područje, a klikom na jedno od glavnih područja širi se broj mogućnosti s potpodručjima. Nakon odabira željenog područja, artikli se izlistavaju, a moguće je koristiti i dodatnu tražilicu koja odabrano područje razvrstava prema godini izdanja, od najstarijih do najnovijih i obratno, te prema cijeni i naslovu.
 3. Nove naslove moguće je pretraživati klikom na polje Sva nova izdanja.
Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja superknjizara@superknjizara.hr, te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Izjava o konverziji

Za korisnike van Hrvatske - Naplata se uvijek vrši u hrvatskim kunama.  

Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se hrvatska kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.