Show more Show less

15355

MIKROEKONOMIJA - peto izdanje

68,57
61,71
available
ISBN ISBN: 953-6070-99-5
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2005

About the book MIKROEKONOMIJA - peto izdanje

1. Mikroekonomija se bavi odlukama koje donose male
ekonomske jedinice - potrošači, radnici, ulagači, vlas
nici sredstava i poslovne tvrtke. Ona se također bavi
interakcijom ili međudjelovanjem potrošača i tvrtki pri
oblikovanju tržišta i industrija.
2. Mikroekonomija se značajno oslanja na upotrebu
teorije, koja (pojednostavljeno) pomaže objasniti kako
se ekonomske jedinice ponašaju i pomaže predvidjeti
kakvo će biti njihovo ponašanje u budućnosti. Modeli
su matematički prikazi teorija koji mogu pomoći u pro
cesu objašnjavanja i predviđanja.
3. Mikroekonomija se bavi pozitivnim pitanjima prilikom
objašnjavanja i predviđanja ekonomskih pojava. No,
mikroekonomija je važna i za normativnu analizu, u
kojoj postavljamo pitanje koji su izbori najbolji za tvrtku
ili za društvo u cjelini. Normativna se analiza često kom
binira s pojedinačnim vrijednosnim sudovima, budući
da analizom mogu biti obuhvaćena pitanja jednakosti i
pravednosti kao i pitanja ekonomske efikasnosti.

About the book - MIKROEKONOMIJA - peto izdanje

Putovanje oko svijeta 3
1-1 Sjedinjene Američke Države 4
Trenutno usporavanje 5 • Jesu li
Sjedinjene Države ušle u razdoblje
Nove ekonomije? 7 1-2 Europska unija 8
Kako smanjiti europsku nezaposlenost? • Sto će euro donijeti Europi? l 2 1-3 Japan 13
Sto se dogodilo Japanu 1990-ih? 14
Kako se Japan može oporaviti? 15
l -4 Pogled u budućnost
16 Dodatak: Gdje pronaći podatke? 19
Putovanje kroz knjigu 21
2-1 Domaći proizvod 22
BDP: Proizvodnja i dohodak 22
Nominalni i realni BDP 24 2-2
Ostale glavne makroekonomske
varijable 26
Stopa nezaposlenosti 26
Stopa inflacije 29 2-3 Plan puta 34
Putovanje kroz knjigu 35
Dodatak: Izračunavanje realnog BDP-a i lančani indeksi 40
Tržište dobara 45
3-1 Sastav BDP-a 46
3-2 Potražnja za dobrima 48
Osobna potrošnja (C) 48
Investicije (1) 50
Državna potrošnja (G) 50 3-3 Određivanje ravnotežnog domaćeg proizvoda 51Matematički 52
Grafički 53
Riječima 55
Koliko je vremena potrebno za prilagodbu domaćeg proizvoda
Jednakost investicija i štednje: alternativan način promišljanja o ravnoteži na tržištu dobara 58
Je li vlada svemoguća? Upozorenje 60
Financijska tržišta
4-1 Potražnja za novcem
Izvođenje potražnje za novcem
Određivanje kamatne stope
Potražnja za novcem, ponuda novca, i ravnotežna kamatna stopa 69 • Monetarna politika i operacije na otvorenom tržištu 73
4-3 Određivanje kamatne stope (11)75 Cime se bave banke? 75 • Ponuda i potražnja za primarnim novcem 78
4-4 Dva alternativna pogleda na opću ravnotežu 81 Tržište federalnih fondova (The Federal Funds Market) i kamatna stopa federalnih fondova (The Federal Funds Rate) 81
• Ponuda novca, potražnja za novcem i monetarni multiplikator 82
Tržište dobara i financijska tržišta: IS-LM model 87
5-1 Tržište dobara i relacija IS 88
Investicije, prodaja i kamatna stopa 88
• Određivanje domaćeg proizvoda 89 • Izvođenje IS krivulje 90 • Pomaci IS krivulje 92
5-2 Financijska tržišta i relacija LM 93 Realni novac, realni dohodak i kamatna stopa 93 • Izvođenje LM krivulje 93 • Pomaci IM krivulje 95
5-3 Promatranje relacija IS i LM zajedno 96
Fiskalna politika, domaći proizvod i kamatna stopa 97 • Monetarna politika, domaći proizvod i kamatna stopa 99
5-4 Kombiniranje politika 101
5-5 Kako IS-LM model odgovara
činjenicama? 102
Tržište rada 113
6-1 Upoznajte tržište rada 114
Velika kretanja radnika 6-2 Kretanja nezaposlenosti 116 6-3 Određivanje nadnice 120 Pregovaranje 120 • Nadnice efikasnosti 121 • Nadnice, cijene i nezaposlenost l 2 l 6-4 Određivanje cijene 124 6-5 Prirodna stopa nezaposlenosti 125
Relacija određivanja nadnica l 25 • Relacija određivanja cijena 126 • Ravnotežne realne nadnice i nezaposlenost l 26 • Od nezaposlenosti do zaposlenosti l 28 • Od zaposlenosti prema domaćem proizvodu 128 6-6 Kamo dalje 129
Dodatak: Relacije određivanja cijena i nadnica nasuprot ponudi i potražnji za radom 132
Sva tržišta promatrana
zajedno: AS-AD model 135
7-1 Agregatna ponuda 136 7-2 Agregatna potražnja 139 7-3 Ravnoteža u kratkom i srednjem roku 141
Ravnoteža u kratkom roku 142 • Od kratkog prema srednjem roku 143 7-4 Učinci monetarne ekspanzije 144
Dinamika prilagodbe 145 • Pogled iza kulisa 145 • Neutralnost novca 147
7-5 Smanjenje proračunskog deficita 149
Smanjenje deficita, domaći proizvod i kamatna stopa 150 • Proračunski deficiti, domaći proizvod i investicije 151 7-6 Promjene cijena nafte 152
Učinci na prirodnu stopu nezaposlenosti 153 • Dinamika prilagodbe 154
7-7 Zaključci 156
Kratki nasuprot srednjem roku l 56
• Sokovi i mehanizmi širenja 157
• Kamo dalje: domaći proizvod, nezaposlenost i inflacija l 57
Prirodna stopa nezaposlenosti i Phillipsova krivulja 161
8-1 Inflacija, očekivana inflacija i
nezaposlenost 162 8-2 Phillipsova krivulja 163
Rano utjelovljenje 164 • Mutacije 164 • Povratak prirodnoj stopi nezaposlenosti 168
8-3 Sažetak i brojna upozorenja 169 Varijacije prirodne stope nezaposlenosti u različitim zemljama 170 • Varijacije prirodne stope nezaposlenosti tijekom vremena 172 • Visoka inflacija i relacija Phillipsove krivulje l 75
• Deflacija i relacija Phillipsove krivulje 176
Dodatak: Od relacije agregatne ponude do relacije između inflacije, očekivane inflacije i nezaposlenosti 179
Inflacija, gospodarska aktivnost i nominalni novčani rast 181
9-1 Domaći proizvod, nezaposlenost i inflacija 182
Okunov zakon: od rasta domaćeg proizvoda do nezaposlenosti l 82 • Phillipsova krivulja: od nezaposlenosti do inflacije 184 • Relacija
agregatne potražnje: od nominalnog novčanog rasta i inflacije do rasta domaćeg proizvoda l 85
9-2 Srednji rok 186
9-3 Dezinflacija 188
Prva provjera 188 • Kolika nezaposlenost? l na koliko dugo? l 89
• Izračunavanje putanje nominafnog rasta novca l 90
9-4 Očekivanja, vjerodostojnost i nominalni ugovori 193 Očekivanja i vjerodostojnost: Lucasova kritika 193 • Nominalne rigidnosti i ugovori l 94
9-5 Dezinflacija u Sjedinjenim Državama, u razdoblju 1979.-1985. 196
Činjenice o rastu 203
10-1 Rast u bogatim zemljama od
1950. 204 10-2 Širi pogled kroz vrijeme i prostor
208
Pregled kroz vrijeme: dva tisućljeća 208 • Pregled po zemljama 209 10-3 Razmišljanja o rastu: Uvod 212
Funkcija agregatne proizvodnje 212 • Prinosi na opseg i prinosi na faktore proizvodnje 2 l 3 • Domaći proizvod i kapital po radniku 214 • Izvori rasta 2 l 5
Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod 219
11-1 Uzajamni utjecaji domaćeg proizvoda i kapitala 220
Utjecaji kapitala na domaći proizvod 220 • Utjecaji domaćeg proizvoda na akumulaciju kapitala 221
11-2 Posljedice alternativne stope štednje 223
Kretanje kapitala i domaćeg proizvoda 223 • Stabilne razine kapitala i domaćeg proizvoda 225 • Stopa štednje i domaći proizvod 225 • Stopa štednje i potrošnja 228
11-3 Stjecanje osjećaja o veličinama 230
Učinak stope štednje na stabilnu razinu domaćeg proizvoda 233 • Dinamički učinci porasta stope štednje 234 • Američka stopa štednje i Zlatno pravilo 235
11-4 Fizički u odnosu na ljudski kapital 236
Proširimo funkciju proizvodnje 236 • Ljudski kapital, fizički kapital i domaći proizvod 237 • Endogeni rast 238
Dodatak: Cobb-Douglasova funkcija
proizvodnje i njena stabilna razina
240
Tehnološki napredak i rast 243
12-1 Tehnološki napredak i stopa rasta
244
Tehnološki napredak i funkcija proizvodnje 244 • Međusobni
utjecaj domaćeg proizvoda i kapitala 246 • Kretanje kapitala i domaćeg proizvoda 248 • Učinci stope štednje 249
12-2 Odrednice tehnološkog napretka 251
Plodnost procesa istraživanja 251 • Iskoristivost rezultata istraživanja 252 12-3 Ponovno razmatranje činjenica o rastu 254
Akumulacija kapitala u odnosu na tehnološki napredak 254 • Zašto je tehnološki napredak usporen sredinom 1970-ih? 256
12-4 Završna riječ: tajne rasta 258 Dodatak: Konstruiranje mjere tehnološkog napretka 265
Tehnološki napredak, nadnice i nezaposlenost 267
13-1 Produktivnost, domaći proizvod i nezaposlenost u kratkom roku 268
Tehnološki napredak, agregatna ponuda, i agregatna potražnja 269 • Empirijski dokaz 271
13-2 Produktivnost i prirodna stopa nezaposlenosti 272
Ponovno razmatranje određivanja cijena i nadnica 272 • Prirodna stopa nezaposlenosti 273 • Empirijski dokaz 274
13-3 Tehnološki napredak i učinci na raspodjelu 278 Porast nejednakosti nadnica 278 • Uzroci povećane nejednakosti nadnica 280
Očekivanja: osnovni alati 289
14-1 Nominalne i realne kamatne stope 289
Nominalne i realne kamatne stope u Sjedinjenim Državama, od 1978. 292 14-2 Očekivane diskontirane sadašnje vrijednosti 293
Izračun očekivanih diskontiranih sadašnjih vrijednosti 294 • Korištenje sadašnjih vrijednosti: primjeri 295 • Nominalne u odnosu narealne kamatne stope i sadašnje vrijednosti 297
14-3 Nominalne i realne kamatne stope i IS-LM model 298
14-4 Rast novca, inflacija, te nominalne i realne kamatne stope 299
Povratak IS-LM modelu 300 • Nominalne i realne kamatne stope u kratkom roku 300 • Nominalne i realne kamatne stope u srednjem roku 301 • Od kratkog do srednjeg roka 303 • Dokazi Fisherove hipoteze 304
Dodatak: Izvođenje očekivane diskontirane sadašnje vrijednosti upotrebom realne ili nominalne kamatne stope 308
Financijska tržišta i očekivanja 311
15-1 Cijene obveznica i prinosi na obveznice 312
Cijene obveznica kao sadašnje vrijednosti 313 • Arbitraža i cijene obveznica 314 • Od cijena obveznica do prinosa na obveznica
316 • Tumačenje krivulje prinosa
317 • Krivulja prinosa i gospodarska aktivnost 3 l 7
15-2 Tržište dionica i kretanja cijena dionica 320
Cijene dionica kao sadašnje vrijednosti 321 • Tržište dionica i gospodarska aktivnost 322
15-3 Mjehurići, hirovi i cijene dionica
326
Dodatak: Arbitraža i cijene dionica 332
Očekivanja, osobna potrošnja i investicije 335
16-1 Osobna potrošnja 336
Vrlo oprezni potrošač 336 • Primjer 337 • U susret opisu koji bolje odgovara stvarnosti 338 • Stvaranje cjeline: tekući dohodak, očekivanja i osobna potrošnja 339
16-2 Investicije 342
Investicije i očekivanja o dobiti 342 • Prikladan posebni slučaj 345 • Sadašnja dobit u odnosu na očekivanu 346 • Dobit i prodaja 348
16-3 Promjenjivost osobne potrošnje i investicija 349
Dodatak: Izvođenje očekivane sadašnje vrijednosti dobiti u uvjetima statičkih očekivanja 353
Očekivanja, domaći proizvod i ekonomska politika 355
17-1 Očekivanja i odluke 356
Očekivanja, osobna potrošnja i odluke
0 investicijama
Očekivanja
1 relacija IS 356 • Ponovno razmatranje relacije LM 359
17-2 Monetarna politika, očekivanja i domaći proizvod 360
17-3 Smanjenje deficita, očekivanja i domaći proizvod 364
Uloga očekivanja o budućnosti 364 • Povratak tekućem razdoblju 365
Otvorenost na tržištu dobara i financijskim tržištima 373
18-1 Otvorenost na tržištu dobara 374
Izvoz i uvoz 374 • Izbor između domaćih i inozemnih dobara 376 • Nominalni devizni tečajevi 376 • Od nominalnih do realnih tečajeva 379 • Od bilateralnih do multilateralnih tečajeva 382
18-2 Otvorenost na financijskim tržištima 383
Platna bilanca 384 • Izbor između domaće i inozemne imovine 387 • Kamatne stope i tečajevi 388
18-3 Zaključci i pogled prema dalje 390
Tržište dobara u otvorenom gospodarstvu 395
19-1 IS relacija u otvorenom gospodarstvu 396
Potražnja za domaćim dobrima 396
• Odrednice potražnje za domaćim
dobrima 396 19-2 Ravnotežni domaći proizvod i
vanjskotrgovinska bilanca 399 19-3 Povećanje potražnje, domaće i
inozemne 400
Povećanje domaće potražnje 400 •
Povećanje inozemne potražnje 402 •
gre medu zemljama 403
19-4 Deprecijacija, vanjskotrgovinska bilanca i domaći proizvod 405 Deprecijacija i vanjskotrgovinska bilanca: Marshall-Lernerov uvjet ravnoteže 406 • Učinci deprecijacije 406 • Kombiniranje tečajne i fiskalne politike 407
19-5 Pogled na dinamiku: J-krivulja 408
19-6 Štednja, investicije i
vanjskotrgovinska bilanca 412
Dodatak 1: Multiplikatori-Belgija
nasuprot Sjedinjenih Država 415
Dodatak 2: Izvod Marshall-
Lernerovog uvjeta 416
Domaći proizvod, kamatna
stopa i devizni tečaj 417
20-1 Ravnoteža na tržištu dobara 418 20-2 Ravnoteža na financijskim tržištima 419
Novac nasuprot obveznicama 419 • Domaće obveznice nasuprot inozemnim obveznicama 419
20-3 Tržište dobara i financijska tržišta promatrana zajedno 422
20-4 Učinci ekonomske politike u otvorenom gospodarstvu 423 Učinci fiskalne politike u otvorenom gospodarstvu 423 • Učinci monetarne politike u otvorenom gospodarstvu 425
20-5 Fiksni devizni tečajevi 426
Vezivanja, puzajuća vezivanja, pojasevi, EMS i euro 427 • Vezanje tečaja i monetarna kontrola 428 • Fiskalna politika u uvjetima fiksnog deviznog tečaja 429
Dodatak: Fiksni tečaj, kamatne stope
i mobilnost kapitala 433
Tečajni režimi 437
21-1 Fiksni tečajevi i prilagodbe realnog tečaja u srednjem roku 438
Agregatna potražnja u uvjetima fiksnog tečaja 439 • Ravnoteža u kratkom i srednjem roku 440 • Slučaj za i protiv deva vacije 442 21-2 Tečajne krize u uvjetima fiksnog tečaja 444 Kriza EMS-a 1992. 446
21-3 Kretanje tečaja u uvjetima fluktuirajućeg tečaja 448
21-4 Izbor između tečajnih režima 451 Područja zajedničke valute 451 • čvrsta vezivanja, valutni odbori i dolarizacija 455
Dodatak: Realni tečaj te domaće i
inozemne realne kamatne stope 458
Depresije i krize 463
22-1 Dezinflacija, deflacija, i zamka likvidnosti 464
Nominalne kamatne stope, realne kamatne stope i očekivana inflacija 465 »Zamka likvidnosti 467 • Povežimo stvari u cjelinu: zamka ikvidnosti i deflacija 470 22-2 Velika depresija 471
Početni smanjenje potrošnje 472 • Kontrakcija nominalne novčane mase 473 • Nepovoljni učinci deflacije 475 • Oporavak 476
22-3 Japansa kriza 477
Uspon i pad Nikkei indeksa 479 • Neuspjeh monetarne i fiskalne politike 480 • Što slijedi? 482
Visoka inflacija 489
23-1 Proračunski deficiti i kreiranje
novca 490
23-2 Inflacija i realna količina novca 492 23-3 Deficiti, seignorage i inflacija 494
Primjer konstantnog nominalnog rasta novca 495 • Dinamika i rastuća inflacija 497 • Hiperinflacije i gospodarska aktivnost 498
23-4 Kako završavaju hiperinflacije? 499
Elementi stabilizacijskog programa 499 • Može li stabilizacijski program propasti? 500 • Troškovi stabilizacije 500 23-5 Zaključci 501
Povratak ekonomskoj politici
Treba li nositeljima ekonomske
politike postaviti ograničenja?
509
24-1 Nesigurnost i politika 510
Koliko makroekonomisti zapravo znaju?
510 • Treba li nesigurnost potaknuti nositelje politike da poduzimaju manje? 512 • Nesigurnost i ograničenja postavljena nositeljima ekonomske politike 5 l 3
24-2 Očekivanja i ekonomska politika 514
Otmice i pregovori 514 • Ponovno razmatranje inflacije i nezaposlenosti 515 • Uspostavljanje vjerodostojnosti 516 • Vremenska konzistentnost i ograničenja postavljena nositeljima ekonomske politike 517 24-3 Politika i ekonomska politika 518 Igre između nositelja ekonomske politike i glasača 519 • Igre između nositelja politike 521 • Natrag na Amandman o uravnoteženom proračunu 521 • Slučaj protiv amandmana o uravnoteženom proračunu 522 • Slučaj u prilog amandmanu o uravnoteženom proračunu 522
Monetarna politika:
zaključci 529
25-1 Optimalna stopa inflacije 530
Troškovi inflacije 531 • Koristi od inflacije 533 • Optimalna stopa inflacije: trenutna rasprava 535 25-2 Oblikovanje monetarne politike
535
Ciljane stope rasta novca i njihov raspon 535 • Ponovno razmatranje rasta novca i inflacije 536 • Ciljanje inflacije i pravila za kamatne stope 539 25-3 Fed u akciji 542
Mandat Fed-a 542 • Organizacija Fed-a 542 • Instrumenti monetarne politike 543 • Monetarna politika u praksi 544
Fiskalna politika:
zaključci 549
26-1 Proračunsko ograničenje države 550
Aritmetika deficita i duga 550 • Sadašnji u odnosu na buduće poreze 553 • Evolucija omjera duga i BDP-a 555
26-2 Četiri pitanja fiskalne politike 558
Rikardijanska ekvivalencija
• Deficiti, stabilizacija domaćeg proizvoda i ciklički prilagođen deficit 559
Ratovi i deficiti
Opasnosti vrlo visokog duga
Proračun Sjedinjenih Država
Suficiti i niska stopa štednje u SAD-u
Suficiti i starenje Amerike
Priča o makroekonomiji
Kevnes i Velika depresija
Neoklasična sinteza
Napredak na svim frontama
Keynezijanci nasuprot monetaristima
Kritika teorije racionalnih očekivanja
Tri posljedice racionalnih očekivanja
Integracija raciona nih očekivanja
Tekuća zbivanja
Neoklasična ekonomska teorija i teorija stvaranja poslovnog ciklusa
Nova teorija rasta
Zajednička uvjerenja
Uvod u račune nacionalnog dohotka i proizvodnja
Matematički podsjetnik
Uvod u ekonometriju

Translator/s
Sanja Suman , Jurica Brajković , Vladimir Franković
Publisher/s
ISBN
953-6070-99-5
Binding
hard
Year of issue
2005
Number of pages
707
Format
26 x 15 cm

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.