Prikaži više Prikaži manje

15355

MIKROEKONOMIJA - peto izdanje

68,29
dostupno
ISBN ISBN: 953-6070-99-5
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2005

O knjizi MIKROEKONOMIJA - peto izdanje

1. Mikroekonomija se bavi odlukama koje donose male
ekonomske jedinice - potrošači, radnici, ulagači, vlas
nici sredstava i poslovne tvrtke. Ona se također bavi
interakcijom ili međudjelovanjem potrošača i tvrtki pri
oblikovanju tržišta i industrija.
2. Mikroekonomija se značajno oslanja na upotrebu
teorije, koja (pojednostavljeno) pomaže objasniti kako
se ekonomske jedinice ponašaju i pomaže predvidjeti
kakvo će biti njihovo ponašanje u budućnosti. Modeli
su matematički prikazi teorija koji mogu pomoći u pro
cesu objašnjavanja i predviđanja.
3. Mikroekonomija se bavi pozitivnim pitanjima prilikom
objašnjavanja i predviđanja ekonomskih pojava. No,
mikroekonomija je važna i za normativnu analizu, u
kojoj postavljamo pitanje koji su izbori najbolji za tvrtku
ili za društvo u cjelini. Normativna se analiza često kom
binira s pojedinačnim vrijednosnim sudovima, budući
da analizom mogu biti obuhvaćena pitanja jednakosti i
pravednosti kao i pitanja ekonomske efikasnosti.

O knjizi - MIKROEKONOMIJA - peto izdanje

Putovanje oko svijeta 3
1-1 Sjedinjene Američke Države 4
Trenutno usporavanje 5 • Jesu li
Sjedinjene Države ušle u razdoblje
Nove ekonomije? 7 1-2 Europska unija 8
Kako smanjiti europsku nezaposlenost? • Sto će euro donijeti Europi? l 2 1-3 Japan 13
Sto se dogodilo Japanu 1990-ih? 14
Kako se Japan može oporaviti? 15
l -4 Pogled u budućnost
16 Dodatak: Gdje pronaći podatke? 19
Putovanje kroz knjigu 21
2-1 Domaći proizvod 22
BDP: Proizvodnja i dohodak 22
Nominalni i realni BDP 24 2-2
Ostale glavne makroekonomske
varijable 26
Stopa nezaposlenosti 26
Stopa inflacije 29 2-3 Plan puta 34
Putovanje kroz knjigu 35
Dodatak: Izračunavanje realnog BDP-a i lančani indeksi 40
Tržište dobara 45
3-1 Sastav BDP-a 46
3-2 Potražnja za dobrima 48
Osobna potrošnja (C) 48
Investicije (1) 50
Državna potrošnja (G) 50 3-3 Određivanje ravnotežnog domaćeg proizvoda 51Matematički 52
Grafički 53
Riječima 55
Koliko je vremena potrebno za prilagodbu domaćeg proizvoda
Jednakost investicija i štednje: alternativan način promišljanja o ravnoteži na tržištu dobara 58
Je li vlada svemoguća? Upozorenje 60
Financijska tržišta
4-1 Potražnja za novcem
Izvođenje potražnje za novcem
Određivanje kamatne stope
Potražnja za novcem, ponuda novca, i ravnotežna kamatna stopa 69 • Monetarna politika i operacije na otvorenom tržištu 73
4-3 Određivanje kamatne stope (11)75 Cime se bave banke? 75 • Ponuda i potražnja za primarnim novcem 78
4-4 Dva alternativna pogleda na opću ravnotežu 81 Tržište federalnih fondova (The Federal Funds Market) i kamatna stopa federalnih fondova (The Federal Funds Rate) 81
• Ponuda novca, potražnja za novcem i monetarni multiplikator 82
Tržište dobara i financijska tržišta: IS-LM model 87
5-1 Tržište dobara i relacija IS 88
Investicije, prodaja i kamatna stopa 88
• Određivanje domaćeg proizvoda 89 • Izvođenje IS krivulje 90 • Pomaci IS krivulje 92
5-2 Financijska tržišta i relacija LM 93 Realni novac, realni dohodak i kamatna stopa 93 • Izvođenje LM krivulje 93 • Pomaci IM krivulje 95
5-3 Promatranje relacija IS i LM zajedno 96
Fiskalna politika, domaći proizvod i kamatna stopa 97 • Monetarna politika, domaći proizvod i kamatna stopa 99
5-4 Kombiniranje politika 101
5-5 Kako IS-LM model odgovara
činjenicama? 102
Tržište rada 113
6-1 Upoznajte tržište rada 114
Velika kretanja radnika 6-2 Kretanja nezaposlenosti 116 6-3 Određivanje nadnice 120 Pregovaranje 120 • Nadnice efikasnosti 121 • Nadnice, cijene i nezaposlenost l 2 l 6-4 Određivanje cijene 124 6-5 Prirodna stopa nezaposlenosti 125
Relacija određivanja nadnica l 25 • Relacija određivanja cijena 126 • Ravnotežne realne nadnice i nezaposlenost l 26 • Od nezaposlenosti do zaposlenosti l 28 • Od zaposlenosti prema domaćem proizvodu 128 6-6 Kamo dalje 129
Dodatak: Relacije određivanja cijena i nadnica nasuprot ponudi i potražnji za radom 132
Sva tržišta promatrana
zajedno: AS-AD model 135
7-1 Agregatna ponuda 136 7-2 Agregatna potražnja 139 7-3 Ravnoteža u kratkom i srednjem roku 141
Ravnoteža u kratkom roku 142 • Od kratkog prema srednjem roku 143 7-4 Učinci monetarne ekspanzije 144
Dinamika prilagodbe 145 • Pogled iza kulisa 145 • Neutralnost novca 147
7-5 Smanjenje proračunskog deficita 149
Smanjenje deficita, domaći proizvod i kamatna stopa 150 • Proračunski deficiti, domaći proizvod i investicije 151 7-6 Promjene cijena nafte 152
Učinci na prirodnu stopu nezaposlenosti 153 • Dinamika prilagodbe 154
7-7 Zaključci 156
Kratki nasuprot srednjem roku l 56
• Sokovi i mehanizmi širenja 157
• Kamo dalje: domaći proizvod, nezaposlenost i inflacija l 57
Prirodna stopa nezaposlenosti i Phillipsova krivulja 161
8-1 Inflacija, očekivana inflacija i
nezaposlenost 162 8-2 Phillipsova krivulja 163
Rano utjelovljenje 164 • Mutacije 164 • Povratak prirodnoj stopi nezaposlenosti 168
8-3 Sažetak i brojna upozorenja 169 Varijacije prirodne stope nezaposlenosti u različitim zemljama 170 • Varijacije prirodne stope nezaposlenosti tijekom vremena 172 • Visoka inflacija i relacija Phillipsove krivulje l 75
• Deflacija i relacija Phillipsove krivulje 176
Dodatak: Od relacije agregatne ponude do relacije između inflacije, očekivane inflacije i nezaposlenosti 179
Inflacija, gospodarska aktivnost i nominalni novčani rast 181
9-1 Domaći proizvod, nezaposlenost i inflacija 182
Okunov zakon: od rasta domaćeg proizvoda do nezaposlenosti l 82 • Phillipsova krivulja: od nezaposlenosti do inflacije 184 • Relacija
agregatne potražnje: od nominalnog novčanog rasta i inflacije do rasta domaćeg proizvoda l 85
9-2 Srednji rok 186
9-3 Dezinflacija 188
Prva provjera 188 • Kolika nezaposlenost? l na koliko dugo? l 89
• Izračunavanje putanje nominafnog rasta novca l 90
9-4 Očekivanja, vjerodostojnost i nominalni ugovori 193 Očekivanja i vjerodostojnost: Lucasova kritika 193 • Nominalne rigidnosti i ugovori l 94
9-5 Dezinflacija u Sjedinjenim Državama, u razdoblju 1979.-1985. 196
Činjenice o rastu 203
10-1 Rast u bogatim zemljama od
1950. 204 10-2 Širi pogled kroz vrijeme i prostor
208
Pregled kroz vrijeme: dva tisućljeća 208 • Pregled po zemljama 209 10-3 Razmišljanja o rastu: Uvod 212
Funkcija agregatne proizvodnje 212 • Prinosi na opseg i prinosi na faktore proizvodnje 2 l 3 • Domaći proizvod i kapital po radniku 214 • Izvori rasta 2 l 5
Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod 219
11-1 Uzajamni utjecaji domaćeg proizvoda i kapitala 220
Utjecaji kapitala na domaći proizvod 220 • Utjecaji domaćeg proizvoda na akumulaciju kapitala 221
11-2 Posljedice alternativne stope štednje 223
Kretanje kapitala i domaćeg proizvoda 223 • Stabilne razine kapitala i domaćeg proizvoda 225 • Stopa štednje i domaći proizvod 225 • Stopa štednje i potrošnja 228
11-3 Stjecanje osjećaja o veličinama 230
Učinak stope štednje na stabilnu razinu domaćeg proizvoda 233 • Dinamički učinci porasta stope štednje 234 • Američka stopa štednje i Zlatno pravilo 235
11-4 Fizički u odnosu na ljudski kapital 236
Proširimo funkciju proizvodnje 236 • Ljudski kapital, fizički kapital i domaći proizvod 237 • Endogeni rast 238
Dodatak: Cobb-Douglasova funkcija
proizvodnje i njena stabilna razina
240
Tehnološki napredak i rast 243
12-1 Tehnološki napredak i stopa rasta
244
Tehnološki napredak i funkcija proizvodnje 244 • Međusobni
utjecaj domaćeg proizvoda i kapitala 246 • Kretanje kapitala i domaćeg proizvoda 248 • Učinci stope štednje 249
12-2 Odrednice tehnološkog napretka 251
Plodnost procesa istraživanja 251 • Iskoristivost rezultata istraživanja 252 12-3 Ponovno razmatranje činjenica o rastu 254
Akumulacija kapitala u odnosu na tehnološki napredak 254 • Zašto je tehnološki napredak usporen sredinom 1970-ih? 256
12-4 Završna riječ: tajne rasta 258 Dodatak: Konstruiranje mjere tehnološkog napretka 265
Tehnološki napredak, nadnice i nezaposlenost 267
13-1 Produktivnost, domaći proizvod i nezaposlenost u kratkom roku 268
Tehnološki napredak, agregatna ponuda, i agregatna potražnja 269 • Empirijski dokaz 271
13-2 Produktivnost i prirodna stopa nezaposlenosti 272
Ponovno razmatranje određivanja cijena i nadnica 272 • Prirodna stopa nezaposlenosti 273 • Empirijski dokaz 274
13-3 Tehnološki napredak i učinci na raspodjelu 278 Porast nejednakosti nadnica 278 • Uzroci povećane nejednakosti nadnica 280
Očekivanja: osnovni alati 289
14-1 Nominalne i realne kamatne stope 289
Nominalne i realne kamatne stope u Sjedinjenim Državama, od 1978. 292 14-2 Očekivane diskontirane sadašnje vrijednosti 293
Izračun očekivanih diskontiranih sadašnjih vrijednosti 294 • Korištenje sadašnjih vrijednosti: primjeri 295 • Nominalne u odnosu narealne kamatne stope i sadašnje vrijednosti 297
14-3 Nominalne i realne kamatne stope i IS-LM model 298
14-4 Rast novca, inflacija, te nominalne i realne kamatne stope 299
Povratak IS-LM modelu 300 • Nominalne i realne kamatne stope u kratkom roku 300 • Nominalne i realne kamatne stope u srednjem roku 301 • Od kratkog do srednjeg roka 303 • Dokazi Fisherove hipoteze 304
Dodatak: Izvođenje očekivane diskontirane sadašnje vrijednosti upotrebom realne ili nominalne kamatne stope 308
Financijska tržišta i očekivanja 311
15-1 Cijene obveznica i prinosi na obveznice 312
Cijene obveznica kao sadašnje vrijednosti 313 • Arbitraža i cijene obveznica 314 • Od cijena obveznica do prinosa na obveznica
316 • Tumačenje krivulje prinosa
317 • Krivulja prinosa i gospodarska aktivnost 3 l 7
15-2 Tržište dionica i kretanja cijena dionica 320
Cijene dionica kao sadašnje vrijednosti 321 • Tržište dionica i gospodarska aktivnost 322
15-3 Mjehurići, hirovi i cijene dionica
326
Dodatak: Arbitraža i cijene dionica 332
Očekivanja, osobna potrošnja i investicije 335
16-1 Osobna potrošnja 336
Vrlo oprezni potrošač 336 • Primjer 337 • U susret opisu koji bolje odgovara stvarnosti 338 • Stvaranje cjeline: tekući dohodak, očekivanja i osobna potrošnja 339
16-2 Investicije 342
Investicije i očekivanja o dobiti 342 • Prikladan posebni slučaj 345 • Sadašnja dobit u odnosu na očekivanu 346 • Dobit i prodaja 348
16-3 Promjenjivost osobne potrošnje i investicija 349
Dodatak: Izvođenje očekivane sadašnje vrijednosti dobiti u uvjetima statičkih očekivanja 353
Očekivanja, domaći proizvod i ekonomska politika 355
17-1 Očekivanja i odluke 356
Očekivanja, osobna potrošnja i odluke
0 investicijama
Očekivanja
1 relacija IS 356 • Ponovno razmatranje relacije LM 359
17-2 Monetarna politika, očekivanja i domaći proizvod 360
17-3 Smanjenje deficita, očekivanja i domaći proizvod 364
Uloga očekivanja o budućnosti 364 • Povratak tekućem razdoblju 365
Otvorenost na tržištu dobara i financijskim tržištima 373
18-1 Otvorenost na tržištu dobara 374
Izvoz i uvoz 374 • Izbor između domaćih i inozemnih dobara 376 • Nominalni devizni tečajevi 376 • Od nominalnih do realnih tečajeva 379 • Od bilateralnih do multilateralnih tečajeva 382
18-2 Otvorenost na financijskim tržištima 383
Platna bilanca 384 • Izbor između domaće i inozemne imovine 387 • Kamatne stope i tečajevi 388
18-3 Zaključci i pogled prema dalje 390
Tržište dobara u otvorenom gospodarstvu 395
19-1 IS relacija u otvorenom gospodarstvu 396
Potražnja za domaćim dobrima 396
• Odrednice potražnje za domaćim
dobrima 396 19-2 Ravnotežni domaći proizvod i
vanjskotrgovinska bilanca 399 19-3 Povećanje potražnje, domaće i
inozemne 400
Povećanje domaće potražnje 400 •
Povećanje inozemne potražnje 402 •
gre medu zemljama 403
19-4 Deprecijacija, vanjskotrgovinska bilanca i domaći proizvod 405 Deprecijacija i vanjskotrgovinska bilanca: Marshall-Lernerov uvjet ravnoteže 406 • Učinci deprecijacije 406 • Kombiniranje tečajne i fiskalne politike 407
19-5 Pogled na dinamiku: J-krivulja 408
19-6 Štednja, investicije i
vanjskotrgovinska bilanca 412
Dodatak 1: Multiplikatori-Belgija
nasuprot Sjedinjenih Država 415
Dodatak 2: Izvod Marshall-
Lernerovog uvjeta 416
Domaći proizvod, kamatna
stopa i devizni tečaj 417
20-1 Ravnoteža na tržištu dobara 418 20-2 Ravnoteža na financijskim tržištima 419
Novac nasuprot obveznicama 419 • Domaće obveznice nasuprot inozemnim obveznicama 419
20-3 Tržište dobara i financijska tržišta promatrana zajedno 422
20-4 Učinci ekonomske politike u otvorenom gospodarstvu 423 Učinci fiskalne politike u otvorenom gospodarstvu 423 • Učinci monetarne politike u otvorenom gospodarstvu 425
20-5 Fiksni devizni tečajevi 426
Vezivanja, puzajuća vezivanja, pojasevi, EMS i euro 427 • Vezanje tečaja i monetarna kontrola 428 • Fiskalna politika u uvjetima fiksnog deviznog tečaja 429
Dodatak: Fiksni tečaj, kamatne stope
i mobilnost kapitala 433
Tečajni režimi 437
21-1 Fiksni tečajevi i prilagodbe realnog tečaja u srednjem roku 438
Agregatna potražnja u uvjetima fiksnog tečaja 439 • Ravnoteža u kratkom i srednjem roku 440 • Slučaj za i protiv deva vacije 442 21-2 Tečajne krize u uvjetima fiksnog tečaja 444 Kriza EMS-a 1992. 446
21-3 Kretanje tečaja u uvjetima fluktuirajućeg tečaja 448
21-4 Izbor između tečajnih režima 451 Područja zajedničke valute 451 • čvrsta vezivanja, valutni odbori i dolarizacija 455
Dodatak: Realni tečaj te domaće i
inozemne realne kamatne stope 458
Depresije i krize 463
22-1 Dezinflacija, deflacija, i zamka likvidnosti 464
Nominalne kamatne stope, realne kamatne stope i očekivana inflacija 465 »Zamka likvidnosti 467 • Povežimo stvari u cjelinu: zamka ikvidnosti i deflacija 470 22-2 Velika depresija 471
Početni smanjenje potrošnje 472 • Kontrakcija nominalne novčane mase 473 • Nepovoljni učinci deflacije 475 • Oporavak 476
22-3 Japansa kriza 477
Uspon i pad Nikkei indeksa 479 • Neuspjeh monetarne i fiskalne politike 480 • Što slijedi? 482
Visoka inflacija 489
23-1 Proračunski deficiti i kreiranje
novca 490
23-2 Inflacija i realna količina novca 492 23-3 Deficiti, seignorage i inflacija 494
Primjer konstantnog nominalnog rasta novca 495 • Dinamika i rastuća inflacija 497 • Hiperinflacije i gospodarska aktivnost 498
23-4 Kako završavaju hiperinflacije? 499
Elementi stabilizacijskog programa 499 • Može li stabilizacijski program propasti? 500 • Troškovi stabilizacije 500 23-5 Zaključci 501
Povratak ekonomskoj politici
Treba li nositeljima ekonomske
politike postaviti ograničenja?
509
24-1 Nesigurnost i politika 510
Koliko makroekonomisti zapravo znaju?
510 • Treba li nesigurnost potaknuti nositelje politike da poduzimaju manje? 512 • Nesigurnost i ograničenja postavljena nositeljima ekonomske politike 5 l 3
24-2 Očekivanja i ekonomska politika 514
Otmice i pregovori 514 • Ponovno razmatranje inflacije i nezaposlenosti 515 • Uspostavljanje vjerodostojnosti 516 • Vremenska konzistentnost i ograničenja postavljena nositeljima ekonomske politike 517 24-3 Politika i ekonomska politika 518 Igre između nositelja ekonomske politike i glasača 519 • Igre između nositelja politike 521 • Natrag na Amandman o uravnoteženom proračunu 521 • Slučaj protiv amandmana o uravnoteženom proračunu 522 • Slučaj u prilog amandmanu o uravnoteženom proračunu 522
Monetarna politika:
zaključci 529
25-1 Optimalna stopa inflacije 530
Troškovi inflacije 531 • Koristi od inflacije 533 • Optimalna stopa inflacije: trenutna rasprava 535 25-2 Oblikovanje monetarne politike
535
Ciljane stope rasta novca i njihov raspon 535 • Ponovno razmatranje rasta novca i inflacije 536 • Ciljanje inflacije i pravila za kamatne stope 539 25-3 Fed u akciji 542
Mandat Fed-a 542 • Organizacija Fed-a 542 • Instrumenti monetarne politike 543 • Monetarna politika u praksi 544
Fiskalna politika:
zaključci 549
26-1 Proračunsko ograničenje države 550
Aritmetika deficita i duga 550 • Sadašnji u odnosu na buduće poreze 553 • Evolucija omjera duga i BDP-a 555
26-2 Četiri pitanja fiskalne politike 558
Rikardijanska ekvivalencija
• Deficiti, stabilizacija domaćeg proizvoda i ciklički prilagođen deficit 559
Ratovi i deficiti
Opasnosti vrlo visokog duga
Proračun Sjedinjenih Država
Suficiti i niska stopa štednje u SAD-u
Suficiti i starenje Amerike
Priča o makroekonomiji
Kevnes i Velika depresija
Neoklasična sinteza
Napredak na svim frontama
Keynezijanci nasuprot monetaristima
Kritika teorije racionalnih očekivanja
Tri posljedice racionalnih očekivanja
Integracija raciona nih očekivanja
Tekuća zbivanja
Neoklasična ekonomska teorija i teorija stvaranja poslovnog ciklusa
Nova teorija rasta
Zajednička uvjerenja
Uvod u račune nacionalnog dohotka i proizvodnja
Matematički podsjetnik
Uvod u ekonometriju

Preveo(la)
Sanja Suman , Jurica Brajković , Vladimir Franković
Nakladnik/ci
ISBN
953-6070-99-5
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2005
Broj stranica
707
Format
26 x 15 cm

Od istog autora