Show more Show less

13448

NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

13,33
11,99
available
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2003

About the book NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

Gotovo deset godina devizno poslovanje u Republici Hrvatskoj bilo je regulirano Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata («Narodnenovine»,br. 91 A/93,36/98,32/01.), koji je na temelju nedavne odluke Hrvatskog Sabora zamijenjen suvremenim, temeljenim na smjernicama Europske unije, Zakonom o deviznom poslovanju.
Zakon o deviznom poslovanju nesumnjivo je primjer uspješno završenog projekta izrade kvalitetnog zakonskog akta ostvarenog dobro vođenim sučeljavanjem svih na koje se odredbe tog zakona odnose, uz poštivanje obveza Republike Hrvatske preuzetih po osnovi integracijskog procesa i međunarodnih sporazuma. U odnosu na Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, Zakonom o deviznom poslovanju je na jednoznačan i transparentan način propisana dopustivost odnosno nedopustivost obavljanja pojedinih poslova sa stranim sredstvima plaćanja odnosno kapitalnih poslova. Donošenje većine provedbenih propisa u nadležnosti je Hrvatske narodne banke, od kojih većina treba biti donijeta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o deviznom poslovanju.
Zakon o deviznom poslovanju tipičan je primjer zakonodavne infrastrukture zemalja koje prolaze kroz tranzicijski proces na putu ka političkim i gospodarskim udruživanjima. Stoga je njegova specifičnost u prilagođivanju odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i realnim mogućnostima hrvatske ekonomije primjenom modela postepenog uklanjanja administrativnih ograničenja s ciljem izjednačavanja uvjeta poslovanja u stabilnim ekonomijama.

About the book - NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU - KOMENTAR - (Zoran Jurak)
1. Uvodne napomene
2. Usklađenost Zakona o deviznom poslovanju sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju
2.1. Komentar na članak 59. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
2.2. Komentar na članak 60. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (cl. 60., točka 1.)
2.3. Usklađenost Zakona o deviznom poslovanju sa smjernicama Europske unije
3. Zakon o deviznom poslovanju - struktura i osnovna obilježja
3.1. Predmet Zakona o deviznom poslovanju - članak l
3.2. Definicije pojmova - članci 2. do 14
3.3. Plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u
Republici Hrvatskoj - članak 15
3.4. Odredbe kojima je propisan način otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata, devizno kreditiranje i poslovi s izvedenim financijskim instrumentima - članci 16., 17. i 18
3.5. Odredbe kojima su definirani pojmovi svih kapitalnih poslova te određena dopustivost plaćanja i prijenosa po osnovi kapitalnih poslova - članci 19. do 31
3.6. Odredbe kojim je definirano obavljanje platnog prometa s inozemstvom, plaćanja i naplata u gotovini u poslovima rezidenata s nerezidentima u te jednostrani prijenosi imovine-članci 32. do 41
3.7 Odredbe kojima su određeni opseg i sudionici deviznog tržišta, dopustivost trgovanja stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj, način formiranja tečaja stranih sredstava plaćanja, objavljivanje i primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke te uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenih mjenjača - članci 42.- 46
3.8. Odredbe kojima je regulirana mogućnost uvođenja zaštitnih
mjera članci 47. i 48
3.9. Izvješćivanje o poslovima s inozemstvom - članci 49.-S4
3.10. Nadzorna tijela, određivanje nadležnosti Deviznog inspektorata za nadzor nad deviznim poslovanjem u Republici Hrvatskoj - članci 55.-S7
3.11. Odredbe kojima su utvrđeni prekršaji koji proizlaze iz nedopustivog deviznog poslovanja te određene kazne za te prekršaje - članci 60.-76
3.12. Prijelazne i završne odredbe - članci 77.- 80
4. Liberalizacija/ograničenja kapitalnih poslova (kapitalnih transfera)
- odnosno usporedba dosadašnjeg deviznog zakonodavstva i Zakona o deviznom poslovanju
5. Dinamika ukidanja administrativnih ograničenja na tokove kapitala - odredbe Zakona o deviznom poslovanju
6. "Stupanj slobode" plaćanja i prijenosa po vrstama kapitalnih poslova prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju
6.1. Izravna ulaganja
6.2. Ulaganja u nekretnine
6.3. Ulaganje u vrijednosne papire na tržištu kapitala i tržištu novca
6.4. Izdavanje inozemnih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj
6.5. Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj
6.6. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca
6.7. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
6.8. Kreditni poslovi s inozemstvom
6.9. Depozitni poslovi rezidenata u inozemstvu
6.10. Depozitni poslovi nerezidenata (kod rezidentih banaka)
6.11. Plaćanja iz naslova životnog i kreditnog osiguranja
6.12. Jednostrani prijenosi imovine - osobni i fizički prijenosi imovine
7. Kratki pregled novosti koje Zakon o deviznom poslovanju donosi u odnosu na Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (daljnja liberalizacija deviznog poslovanja)
7. l. Za domaće pravne osobe (liberalizacija deviznog poslovanja)
.2. Zadržana ograničenja za domaće pravne osobe
7.3. Za domaće fizičke osobe (liberalizacija deviznog poslovanja)
7.4. Zadržana ograničenja za domaće fizičke osobe
8. Temeljne razlike starog i novog deviznog zakonodavstva-kratki pregled
9. Zaključak
II. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA U OKVIRU NOVOG
ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU (Ivan Biluš)
1. Uvod
2. Definicije najvažnijih pojmova
3. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala
3.1. Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
3.2. Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj
3.3 Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u
Republici Hrvatskoj
4. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca
4. l. Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj
4.2. Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u
Republici Hrvatskoj
4.3. Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
5. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
6. Vremenski horizont zadržavanj a ograničenj a koj a proizlaze iz Zakona o deviznom poslovanju
III. ODLUKE I UPUTE KOJE OSTAJU NA SNAZI A KOJE SE
UKIDAJU, PO NOVOM ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU
(A/r. se. Marcela Kir)
1. Kreditni poslovi s inozemstvom
2. Članci Zakona o trgovini koji se ukidaju
3. Podzakonski propisi na temelju Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, koji se ukidaju
4. Podzakonski propisi koji ostaju na snazi prema Zakonu - s mogućim objedinjavanjem više srodnih propisa u jedan
5. Zaključak
IV. IZNOŠENJE I UNOŠENJE GOTOVINE U KUNAMA I STRANOJ VALUTI, ČEKOVA KOJI GLASE NA STRANU VALUTU I VRIJEDNOSNIH PAPIRA PREKO DRŽAVNE GRANICE
(Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Strana gotovina i čekovi - unošenje i iznošenje iz zemlje
3. Gotovina u kunama - unošenje, iznošenje i slanje
4. Materijalizirani vrijednosni papiri i drugi dokumenti
- prijenos, primanje i slanje
5. Zaključak
V. RAČUNI NEREZIDENATA
POLAGANJE I PODIZANJE GOTOVINE (Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Polaganje i podizanje gotovine bez ograničenja
3. Polaganje i podizanje gotovine uz ograničenja
4. Prijenos prava raspolaganja sredstvima s nerezidentnog računa
5. Zaključak
VL NAPLATA IZVOZA ROBE I USLUGA U GOTOVINI U KUNAMA,
STRANOJ GOTOVINI I ČEKOVIMA (Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Važeća regulativa
3. Predviđene novine
4. Zaključak
VII. NEKE NOVOSTI U DEVIZNOM POSLOVANJU
(PDV na nenaplaćeni izvoz, cesija bez odobrenja, uvoz po predujmu, registracija kreditnog posla, produljenje nekih provedbenih propisa) (Zvonko Koprivčić)
1. Prestaje obveza plaćanja PDV na nenaplaćeni izvoz
2. Za cesiju, asignaciju, kompenzaciju i preuzimanje duga ne mora se podnositi zahtjev HNB
3. Prestaje obveza uvoza robe i realizacije usluga po plaćenom predujmu
4. Koji podzakonski propisi se dalje primjenjuju
5. I dalje registracija kreditnih poslova s inozemstvom
VIII. PROPISI
• ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
• ZAKON O TRGOVINI

Publisher/s
TEB
Binding
soft
Year of issue
2003
Number of pages
141
Format
24 x 15 cm

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.