Prikaži više Prikaži manje

132272

SUNČEV SJAJ

20,90 | 157,50 kn
18,81 | 141,75 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 16,72  | 126,00 kn
dostupno
ISBN ISBN: 953-212-244-3
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2005

O knjizi SUNČEV SJAJ

Sun­čev sjaj do­no­si nam devet pre­kra­snih bajki iz pera Sanje Lo­vren­čić, a na­dah­nu­to ih je i du­ho­vi­to ilu­s­tri­rao Sv­je­tlan Ju­na­ko­vić. Za­ba­vit ćete se, za­mi­sli­ti, na­smi­ja­ti, možda po­kat­kad i ra­stu­ži­ti, či­ta­ju­ći bajke o Pe­pe­lju­gi­noj se­s­tri, Maj­sto­ru ko­va­ču, Ru­ži­ci i nao­pa­koj tka­lji, Maši u za­ča­ra­nom dvor­cu, ča­ro­li­ji zlat­nog ob­la­ka, Sun­če­vu sjaju, Vi­hor­ki te As­ji­noj ku­ti­ji iz­ne­na­đe­nja.


Au­to­ri­ca sa­svim po­seb­ne ma­što­vi­to­sti, koja već go­di­na­ma sa­dr­žaj­no i je­zič­no iz­nim­no do­ra­đe­nim tek­sto­vi­ma obo­ga­ću­je dje­čje svje­to­ve, u ovoj je knji­zi oku­pi­la devet novih tek­sto­va u ko­ji­ma se poi­gra­va s do­ma­ćom, ali i eu­rop­skom tra­di­ci­jom. Ot­va­ra­ju­ći nam svoje svje­to­ve kroz koje se zr­ca­le naše sva­kod­nev­ni­ce, Sanja Lo­vren­čić pre­ple­će gusto tka­nje raz­li­či­tih mo­guć­no­sti iš­či­ta­va­nja bajki i time omo­gu­ću­je nji­ho­vu re­cep­ci­ju go­to­vo u ci­je­loj os­nov­no­škol­skoj po­pu­la­ci­ji (od onih ko­ji­ma će ih či­ta­ti drugi, do onih koji će ih sa­mo­stal­no ana­li­zi­ra­ti kao slike vla­sti­ta du­hov­no­ga ob­zor­ja). Kva­li­te­ta ovoga tek­sta, vid­lji­va u stil­skoj do­ra­đe­no­sti i sa­dr­žaj­noj slo­je­vi­to­sti, do­pu­nje­na je igrom s du­ho­vi­tim ilu­s­tra­ci­ja­ma jed­nog od naših naj­bo­ljih ilu­s­tra­to­ra, Sv­je­tla­na Ju­na­ko­vi­ća.


 

ISBN
953-212-244-3
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2005
Broj stranica
120
Format
28 x 15 cm

Od istog autora

-10%WIEN FANTASTIC - monolozi
5,37  | 40,48 kn5,97  | 45,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:4,78  | 36,00 kn
IZ ATELJEAAntikvarijat
6,64  | 50,00 kn
-10%ŽIVOTI TRUBADURA
6,93  | 52,20 kn7,70  | 58,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:6,16  | 46,40 kn
-10%RIJEKA SIGURNO VOLI POPLAVU
6,93  | 52,20 kn7,70  | 58,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:6,16  | 46,40 kn